Integritetspolicy: register över programarrangörer och deltagare

I denna sekretesspolicy kommer vi att berätta:

Vem som hanterar din person uppgifter? 

Vilka uppgifter hanteras? 

Varför hanterar vi uppgifter? 

Hurdan information hanteras? 

Hur länge hanterar vi informationen? 

Vilka är dina rättigheter? 

Varifrån får vi information? 

Vilka övriga hanterar informationen? 

Hur skyddar vi informationen?


Register

Jag Maija, fungerar som evenemangskoordinator för Ulos – Ut – Out! För att planera och genomföra evenemanget behöver vi information om dig och det programummer du föreslår. Om det föreslagna programnumret väljs in i evenemangets program, publicerar vi en beskrivning av programnumret och relevant information om programnumrets ansvarsperson. Datat kommer att redigeras och granskas innan det publiceras. I denna sekretesspolicy strävar vi efter att berätta så öppet och tydligt som möjligt om hur vi hanterar den information vi får. Vi vill vara pålitliga och respektera din integritet.

Bekanta dig med sekretesspolicyn i lugn och ro, och ta kontakt om du har några frågor.

-Maija

Kontaktuppgifter:

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry (2219607-5)
Kuninkaankatu 39
33200 Tampere

Maija Ihantola
suunnittelija
041 5368232
maija.ihantola@luontokoulut.fi

Registrerad information

Programförslag och upphov till idéer. Val av programförverkligande och inbjudna. Minimässornas utställare. ULOS on IN – UTe är IN deltagarna.

Syfte och behov för behandling av personinformation

Syfte: att utforma och genomföra evenemangsprogrammet, skapa och publicera händelsemeddelanden och marknadsföringsmaterial, underlätta kontakter och upprätthålla samarbete.

Sparad information i registret

Registret lagrar följande information som personen själv uppgett.

Den som deltagar ULOS on IN -UTe är IN -evenemagnet
För- och efternamn
e-postadress
organisations

Den som anmält programförslaget (om denna skiljer sig från programmets ansvarsperson)
För- och efternamn
e-postadress
telefon
organisation

Ansvarspersonen för program som anmälts och tagits med i evenemanget.
för- och efternamn *
e-postadress
telefon
organisation *
Utbildning / Arbete *
Beskrivning av programnumret och annan relevant information om programnumret *
Anledningen till att personen ifråga anser sig vara bra på att arrangera programpunkten ifråga (mer information på blanketten)
om programförslaget har valts ut för evenemanget
Information märkt med asterisk (*) kan publiceras i samband med marknadsföringen av evenemanget.

Behandling av information

Vi behandlar informationen enbart före, under och efter utomhuskonferersen Ulos – Ut – Out! eller så länge det behövs.

Dina rättigheter

Du har rätt att anmäla om förändringar i informationen till registrets upprätthållare maija.ihantola@luontokoulut.fi

Rätt att granska

Du har rätt att kontrollera de personuppgifter du har sparat. Om du märker felaktigheter eller försummelser i dina uppgifter kan du be oss korrigera eller komplettera informationen.

Rätt att invända

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av din personliga information om du anser att vi har behandlat din personliga uppgifter olagligt eller att vi inte har rätt att hantera en del av dina personuppgifter.


Rätt att ta bort information

Om du anser att behandlingen av en del av dina uppgifter inte är nödvändig har du rätt att begära att vi tar bort denna information. Vi kan då antingen radera din information eller ge dig en motiverad anledning till att vi inte kan radera den. Om du inte håller med vårt beslut har du rätt att klaga hos den dataskyddsansvarige (anvisningar för att göra ett klagomål). Du har också rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av omtvistade uppgifter tills ärendet är löst.

Rätt att klaga

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den dataskyddsansvarige om du anser att din sparade personliga information strider mot gällande sekretesslagar (anvisningar för att göra ett klagomål).

Tillåtna informationskällor

Information om programpunkterna fås av ansvarspersonen i samband med programansökningen eller inbjudan.

Överföring av information

Publicering av information: Programinformationen och en kort presentation (för- och efternamn, jobbtitel / utbildning, organisation) av workshopsledaren kan publiceras på evenemangets hemsida och  handbok.

Övriga  personuppgifter kommer inte att överföras till Suomen Luonto- ja ympäristökoulu. Vi kan dock överföra och dela personlig information med de övriga arrangörsorganisationerna  för utomhuskonferensen Ulos – Ut – Out! Vi kan dela med oss av din personliga information till tredjepartsleverantörer av programtjänster och teknisk kontroll av personuppgifter. Denna delning innebär dock att vi inte tillåter dessa parter att använda datan för andra ändamål än tillhandahållandet av dessa tjänster. Vi har säkerställt att alla våra tjänsteleverantörer följer gällande lagar om integritet. Vi använder regelbundet följande tjänsteleverantörer:

MailChimp (nyhetsbrevstjänst)
Louhi (email)
Google Forms

Vi kan avslöja personuppgifter ifall domstol eller annan lagstadgad myndighe så kräver.

Överföring av data utanför EU

Vi använder MailChimp-nyhetsbrevet för att skicka ett nyhetsbrev och Google Forms som kan sända din personliga information utanför EU eller EES. Vi har säkerställt att denna tjänsteleverantör har anslutit sig till den så kallade ”EU-USA” Privacy

Google förbinder sig att följa EU-kommissionens modellavtalsklausuler för att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd för de uppgifter de behandlar (Google Data Processing and Security Terms 2.0). Shield (https://www.privacyshield.gov/list), utformad för att säkerställa säker behandling av europeiska data i USA.

Principer för registerskydd

Registret används endast av anställda från Suomen Luonto- ja ympäristökoulu och andra definierade personer som behöver de nödvändiga användarnamnen för sitt arbete. Vi använder väsentliga tekniska säkerhetsverktyg, till exempel brandväggar och lösenord. MailChimp-servicetillstånd innehas av Out – Out – Out! Evenemangskoordinator Maija Ihantola. Kontot är skyddat av användarnamn och lösenord. MailChimp garanterar att registret inte går att komma åt externt.

uppdaterat 5.11.2019