Workshoppar

Kohderyhmät / Målgrupper / Target groups

VKvarhaiskasvatus / småbarnsfostran / early childhood education
EOesi-ja alkuopettajat / förskolläraren / preschool and early elementary teachers
LOluokanopettajat / klassläraren / class teachers
AOaineenopettajat / ämnesläraren / subject teachers
AMOammatilliset opettajat / yrkesläraren / vocational teachers
NTnuorisotyö / ungdomsledare / youth work
STsosiaali- ja terveysala / social- och hälsosektorn / health care and social services
AIKaikuiskasvatus / vuxenpedagogik / adult education

Kieli / Språk / Language:

FI=suomi / finska / Finnish
SV=ruotsi / svenska / Swedish
EN=englanti / engelska /English

Huom! Kuvauksiin on määritelty kohderyhmät, joille työpajassa käsiteltävät teemat ja harjoitukset ensisijaisesti soveltuvat. Myös muut ovat tervetulleita hakemaan ideoita. Työpajan kuvaus on pajan ensisijaisella kielellä. Sen lisäksi lyhenteet (SV) (EN) kertovat millä muilla kielillä työpajassa on mahdollista kommunikoida.

OBS! Programmet är långt planerat att passa dessa målgrupper. Du är varmt välkommen av eget intresse och delta för att få nya idéer till ditt arbete. Beskrivningen av workshopen är i första hand gjort på det språk workshopen arrangeras på. Förkortningarna (FI) =finska (SV) =svenska (EN) = engelska berättar på vilka andra språk det går att få
information.

NOTE! The organizers of the following workshops inform, that their workshops can be either totally or partly arranged in English, marked as EN, (EN). The description of the workshop is mentioned below in English, if the main language of the workshop is English.

<--!–> tr style=”height:20px;”>

A TI / TIS / TUE 17:00-18:30 (1,5h)


175. Let’s talk care of our land – Erasmus project

Eyglo Fridriksdottir, Matthildur Hannesdottir &Gudrun Anna Gunnarsdottir, Sæmundarskoli

Talk about Erasmus project ”Lets take care of our land”. The project is about different challenges and landcare with emphasis on empowering students in the believe that they can actually take care of their land. The following countries were taking part of the project: Iceland, Finland, Portugal, Spain, Lithuania and France. In the workshop we ask for canversation between participants.
EOLOAOEN

172. Mobile learning in the kingdom of water

Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF Suomi &Freshabit LIFE IP

WWF offers two mobile learning materials for aquatic outdoor education: Great Onshore Adventure for primary schools and Mystery of the Waters for lower secondary schools. In this workshop, you get to try these materials in practice and tips for interdisciplinary teaching on the topic of water.
LOAOEN

178. Lärotimme i skogen: från Betula till Pinus – Träd och deras tillväxt

Martin Antell, Suomen Metsäyhdistys

I workshoppen får deltagaren mångsidiga uppgifter och övningar i närskogen. Det föredras ett färdigt program som fördjupar kunskapen om skogen. Olika teman är klimatförändring, varför skog avverkas, trädslag, kolets bindning, trädets tillväxt och olika produkter från träd samt träförädling och miljöpåverkan. Workshoppen grundar sig på Från Betula till Pinus uppgiftskort, som delas ut till deltagarna.
VKEOLOAOSV

181. Learning language in the outdoor classroom

Lotta Carlegård, Klassrum utan väggar

En praktisk workshop där vi fokuserar på att använda platsen i språkinlärningen och med muntlig kommunikation i fokus.
LOAOAIKSV (EN)

107. Entäs jos? Eller om?

Charlotta Hagman, Ammattiopisto Livia

Työpajassa käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen tarkastelemalla eläinten ja kasvien elinehtoja ja kykyä sopeutua muutokseen. Opetusmateriaalina on suunniteltu taulu luonnonympäristöstä. Pohjaekosysteemiin lisätään tarra-/magneettikiinnitteisiä tekijöitä ja luodaan erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutuksen ymmärtäminen.
EOLOAOFI&SV

110. Jääkauden jäljillä

Emma Marjamäki, Lahden kaupunki

Jääkauden jäljillä -työpajassa esitellään lyhyesti Salpausselkä Geopark sekä tehdään toiminnallisia tutkimuksia ja leikkejä, joiden avulla lapsille voi havainnollistaa jääkauden jälkiä sekä vaikutuksia nykypäivään, sekä tutustutaan toiminnallisesti leikkien pohjaveteen sekä suppien ja siirtolohkareiden syntyyn.

Jääkausi jätti jälkeensä ainutlaatuisen ympäristön. Salpausselkien reunamuodostumat ovat Suomen tunnetuin ainutlaatuinen jääkauden muokkaama geologinen kokonaisuus. Näissä reunamuodostelmissa ja harjuissa sijaitsevat Suomessa tärkeimmät pohjaveden muodostuma-alueet. Jään vetäytyessä jälkeen jäi myös muun muassa syviä suppia sekä valtavia siirtolohkareita. Työpajassa muun muassa rakennetaan suppa, ”taiotaan” siirtolohkareita sekä tutustutaan veden kiertokulkuun.
VKEOFI

111. Kansalaishavainnointi ympäristökasvatuksessa

Malva Green & Katri Pasanen, Luonto-Liitto

Kansalaishavainnoinnin kautta tutkijat saavat käyttöönsä havaintoja lajien esiintymisestä ja ympäristön tilasta. Samalla kansalaisille tarjoutuu mahdollisuus osallistua tieteellisen tutkimuksen tekoon, toimia ympäristön puolesta ja samalla viettää aikaa luonnossa sitä havainnoiden. Miten kansalaishavainnointia voi hyödyntää osana opetusta ja ympäristökasvatusta?

Luonto-Liitolla on kaksi kansalaishavainnointiin kannustavaa kampanjaa Kevätseuranta ja Talviseuranta, jotka molemmat sopivat hyvin ympäristökasvattajan työkalupakkiin. Työpajassa tutustutaan kansalaishavainnoinnin menetelmiin, sovelluksiin ja materiaaleihin.
AOAMOAIKFI

118. Kiertotaloutta koulun pihalla

Marjo Myllyniemi, HSY

Tule kokeilemaan, miten kiertotaloutta voi opettaa hauskalla ja mieleenpainuvalla tavalla. Kestävässä tulevaisuudessa kierrätys, lajittelu, lainaaminen ja korjaaminen ovat perustaitoja. Työpajassa käydään läpi erilaisia tehtäviä ja leikkejä, joiden avulla tutustutaan siihen miten kiertotalous näkyy koululaisten omassa arjessa. Sisältö on koostettu Helsingin seudun ympäristöpalvelujen uusista oppimateriaaleista
LOFI

127. Metsämörri esiopetuksessa

Anna Anttonen & Mari Parikka-Nihti, Suomen Latu Ry

Kiireettömyys, ilo ja kokemuksellisuus luonnossa ovat Metsämörritoiminnan avainsisältöjä, joihin työpajassa tutustutaan. Tule kokemaan ja aistimaan sekä saamaan ideoita luontokasvatukseen esiopetuksen näkökulmasta!

Hoi Kolikok, nyt kaikki lapset metsään! Metsä ja luonto ovat oppimisympäristönä vertaansa vailla. Suomen Ladun lastentoiminnan vankka kulmakivi on metsämörritoiminta. Metsämörri on satuhahmo, joka innostaa lapset lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan. Toimintaa toteuttavat Suomen Ladun metsämörriohjaaja -koulutuksen saaneet ohjaajat. He toimivat mm. varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä. Suomen Latu koordinoi ja kehittää suomenkielistä metsämörritoimintaa.
EOFI

128. Metsäsuhteen vahvistaminen ja nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden edistäminen

Katja Lähtinen, Luonnonvarakeskus

Työpajassa osallistujat keskustelevat teemasta ja sen pohjalta yhdessä määrittelevät käytänteitä sekä tuottavat työkaluja tukea nuoria yhteiskunnallisessa muutoksessa kohti kestävää elämäntapaa. Miten yleiseen kestävään kehitykseen käytävä keskustelu näkyy nuorten arjessa, mistä asioista nuoret ovat erityisen kiinnostuneita ja mistä eivät? Kuinka nuorten vastuullista kuluttajuutta ja yhteiskunnallista osallistumista voidaan tukea?
Työpaja kuuluu laajempaan fokustyöpajojen kokonaisuuteen, jotka toteutetaan vuorovaikutuksessa laaja-alaisella, kyselyillä tehtävän kansalaistiedon keruun kanssa. Työpajoissa kerättyä aineistoa hyödynnetään anonymisoituna tutkimushankkeen tiedontuottamisessa.
AOAMOFI

131. My2050 – elämyspeli ilmastonmuutoksesta

Elina Harju,Visia GameFactory

Työpajassa osallistujat pääsevät tutustumaan My2050-peliin tapahtumaan varten luodun pelin ”miniversion” avulla ja pohtimaan innostavia uudenlaisia ilmastokasvatuksen menetelmiä. Pelin jälkeen pohditaan yhdessä innostavaa lähestymistä ilmastokasvatukseen sekä pelien ja digitalisaation tuomia uusia mahdollisuuksia. Mietitään myös yhdessä ideoita, kuinka levittää My2050-hankkeen hyviä ideoita laajemmalle.
AOAMONTAIKFI

136. Palloässät – päiväkotien sankarit

Leena Nukari, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy


Työpajassa tutustutaan varhaiskasvatusikäisille suunnattuun Palloässät materiaaliin. Kierrätyskeskuksen maskottieläimet ovat päättäneet perustaa Palloässät sankariryhmän, joka ryhtyy parantamaan maailmaa Kansainvälisten kehitystavoitteiden eli Agenda 2030 tavoitteiden hengessä. Tule ja tempaudu mukaan Palloässien lauluihin, tarinoihin, videoihin, puuhatehtäviin ja peleihin. Pian jo itsekin olet perustamassa sankariryhmää. Palloässät -materiaalit ovat ilmaiseksi kaikkien käytössä ja löytyvät osoitteesta www.kierratyskeskus.fi/palloassat
VKFI

138. Koulupuutarhaklinikka

Pinja Sipari, puutarhakasvattaja

Kiinnostaako puutarhatoiminta koulussa, päiväkodissa tai nuorisotalolla? Tule kuulemaan vinkit toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen ja aloittamaan oman toiminnan suunnittelu ammattilaisen ohjauksessa! Työpajassa teet ammattilaisen ohjauksessa alustavan suunnitelman toiminnan aloittamisesta tai kehittämisestä ja saat vastaukset kimurantteihinkin aiheeseen liittyviin kysymyksiisi! Taustamateriaalina työpajassa käytetään puutarhakasvatus.fi-sivustoa.
VKEOLOAOFI

140. Villi luonto lautasella

Sanna Koskinen, WWF Finland

Ympäristön kannalta tärkeimmät arjen valintamme koskevat ruokaa. Ruuan ilmastovaikutukset alkavat olla jo varsin hyvin tiedossa. Sen sijaan se, miten valtava vaikutus ruuantuotannolla on luonnon monimuotoisuuteen, on toistaiseksi vähemmän tunnettu asia. Työpajassa paneudutaan ruokavalintojemme vaikutuksiin luonnon monimuotoisuuteen ja opitaan erilaisia tapoja käsitellä aihetta toiminnallisesti oppilaiden kanssa. Työpaja perustuu WWF:n ruokakiertueen sisältöihin ja materiaaleihin.
LOAOAMOFI

146. Tutkiva oppiminen kestävän kehityksen kasvatuksessa

Riikka Paloniemi, Suomen ympäristökeskus

Tutustumme SYKEn kehittämiin malleihin, oppimiskokonaisuuksiin ja apuvälineisiin, joita voi hyödyntää ympäristökasvatuksessa ja tutkivassa oppimisessa. Työpajan vinkkien avulla oppilaat voivat esimerkiksi tutkia lähivesiä, energiaa, kiertotaloutta ja hyödyntää oppimaansa kaupunkisuunnittelussa. Työpajassa tutustutaan URGENT-hankkeessa kehitettävään toimijuutta tukevaan kestävän kehityksen kasvatukseen, Veden pitävää –ympäristökasvatuksen oppimispolkuun, Ihan pihalla –hankkeen oppimisaktiviteetteihin, energialaukkuun sekä kiertotalouden ymmärtämistä edistäviin materiaaleihin. Enquiry-based learning in sustainability education In this workshop, you will learn how to encourage children and young people to be environmental scientists in school and take steps towards sustainability agency! We will introduce you some learning modules, activities and teaching tools developed by Finnish Environment Institute SYKE, which can be utilised in environmental education and enquiry-based learning. The topics cover water, energy, circular economy and urban planning. Utforskande lärande i utbildningen för hållbar utveckling I den här workshopen kommer du att lära dig att engagera barn och ungdomar till miljöforskare och aktörer som främjar hållbar utveckling. Vi presenterar några inlärningsmoduler, -aktiviteter och läromaterial utvecklade av Finlands miljöcentral SYKE. De kan användas i miljöuppfostran och utforskande lärande. Ämnen täcker vatten, energi, cirkulär ekonomi och urban planering.
VKEOLOAOAMONTSTFI (SV) (EN)

148. Ulkona oppiminen taidekasvatuksen keinoin

Jenni Perttu, Luontopainotteinen taidekasvattaja

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Tule kokemaan moniaistillinen työpaja, jossa tutkitaan luontoa taidekasvatuksellisin menetelmin! Tarjolla käytännön esimerkkejä ja pohdintaa miten soveltaa niitä omaan työhön.
VKEOLOFI

150. Ulko-opetusvinkkejä 5-6-luokille

Laura Palander, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Tule kokeilemaan ja huomaamaan, että myös haastavampia tehtäviä voi opiskella toiminnallisesti ja ulkona. Saat vakallisen vinkkejä ja repullisen rohkeutta matkaasi.
LOFI

162. Uutta biotalousopetukseen yläkouluissa ja lukioissa

Niina Mäntyniemi, Maaseutuammattiin ry

Biotalouden mahdollisuudet ja luova yrittäjyys -hankkeessa kehitetään yhteensä 8 pilottikoulun (4 yläkoulua ja 4 lukiota) kanssa uusia tapoja biotalouden opetukseen. Hankkeessa kehitetään monialaisia oppimiskokonaisuuksia, teemaopintoja, valinnaisaineita ja aiheen huomioimista nykyisillä kursseilla ja opinnoissa. Tavoitteena on tarkastella aihepiiriä monipuolisesti, kukin pilottikoulu päättää itse päänäkökulman. Se voi olla metsäsuhde, green care, yrittäjyys, tutkimus, ilmastonmuutos jne. Kussakin koulussa mukana on kuitenkin aina yrittäjyyskasvatus. Työpajassa kerrotaan pilottikoulujen kokemuksista havainnollisesti ja toiminnallisesti. Mukana on pilottikoulujen opettajia. Lisätietoja hankkeesta: www.biotalousopit.fi
AOFI

108. Eräkurssi yläkouluun ja lukioon

Seija Jussinniemi & Jannaliina Jussinniemi, Metsähallitus /eräpalvelut

Työpajassa tutustutaan Eräkurssi-opetuskokonaisuuden avulla muun muassa retkeilyyn, lajituntemukseen ja luonnon havainnointiin eränkäynnin näkökulmasta OPS huomioiden. Lisäksi esitellään eränkäyntikulttuuria ja päästään tutustumaan eräkummitoimintaan. Työpajan osallistujat pääsevät eläytymään oppilaan rooliin ja tekemään tehtäviä oppaana toimivan Eräkummin ohjaamana Tietopankki: Opettaja eräkummiksi!
LOAONTFI (SV) (EN)

210. Kutsien kansa ja ajanuhraamisen perinne


POIKKEAVA AIKATAULU: Työpaja alkaa tiistaina jo klo 13-15 sekä jatkuu avajaisten ja pääluennon jälkeen klo 17-18:30!

Elsa Hulkkonen, keraamikko, opettaja

Rakennetaan savimaja pajusta, kuivasta heinästä ja savesta ja nautitaan siitä yhdessä. Pohditaan draamakasvatuksen menetelmin ajanuhraamisen käsitettä alkaen kuvitteellisesta Kutsien kansasta päätyen omien elämän arvojen pohdintaan.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

B1 KE / ONS / WED 9:00-10:30 (1,5h)


174. Community, Culture, and Colonization

Sean Blenkinsop, Simon Fraser University (CA)

Workshop will focus on the implications for educators of three different metaphors related to the natural world. If time permits we will do the same with three metaphors for knowledge. The hope is that participants will come away with some different ideas for their practices as educators and in relation to their own theories of education.
VKEOLOAOAMONTSTAIKEN

102. Biodiversitet i skogen genom spel och naturundersökningar

Pia Bäckman, Natur och Miljö

Kom med på upptäcktsfärd bland mossor, småkryp och trädstammar! Du får ryggsäcken full med kunskaper och övningar att använda i undervisningen om biodiversitet och artkännedom.

Vi lär känna vanliga, men inte alltid välkända, skogsarter genom spel, sagor och naturundersökningar. Vi forskar i mossor, letar reda på småkryp och lär oss namnen på växter i fartfyllda lekar. Vi diskuterar kring hur var och en av oss kan påverka biodiversiteten i vår närskog och provar på att bygga en faunadepå. Det här är verkstaden där du själv kan förkovra dig i artkännedom och samtidigt få praktiska tips för hur du kan jobba med biodiversitet med dina elever ute i skogen.
LOSV (FI)

178. Lärotimme i skogen: från Betula till Pinus – Träd och deras tillväxt

Martin Antell, Suomen Metsäyhdistys

I workshoppen får deltagaren mångsidiga uppgifter och övningar i närskogen. Det föredras ett färdigt program som fördjupar kunskapen om skogen. Olika teman är klimatförändring, varför skog avverkas, trädslag, kolets bindning, trädets tillväxt och olika produkter från träd samt träförädling och miljöpåverkan. Workshoppen grundar sig på Från Betula till Pinus uppgiftskort, som delas ut till deltagarna.
VKEOLOAOSV

135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

Suomen Metsäyhdistys, Anne Turunen

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.
VKEOLOAOFI

125. Metsien kestävä käyttö pelastaa maailman

Metsähallitus

Kestävän elämäntavan tukeminen tiedekeskuksen keinoin. Tutustu Tiedekeskus Pilkkeen osallistaviin menetelmiin, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista.

Työpajassa esittelemme metsäisiä pelejä ja tehtäviä, jotka tukevat kestävän elämäntavan omaksumista. Metsä Makanatsu-pelin avulla innovoimme yhdessä uusia metsään liittyviä ilmastoviisaita keksintöjä tämän päivän ja tulevaisuuden varalle. Pelit ja tehtävät ovat saatavilla myös työpajamme jälkeen käyttöönne. Tehtävät soveltuvat kaikenikäisille oppijoille.
LOAOAMONTAIKFI

159. Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi

Leena Rinta-Runsala, Kuopion luonnontieteellinen museo

Metsien lentävä rukkanen – liito-orava tutuksi Millainen on tämä metsien salaperäinen harmaaturkki ja miksi se saa kokoaan enemmän huomiota? Työpajassa tutustaan liito-oravan elintapoihin ja ekologiaan. Havainnollistamme erilaisten tehtävien avulla elinympäristöverkostojen toimintaa ja monimuotoisuutta sekä pohdimme, miten luonnonsuojelun ja maankäytön näkökulmat voidaan yhdistää. Sopii ala- ja yläkouluille.
LOAOFI

134. Oppimisen polku ulkoluokassa

Kai Nihti & Mari Parikka-Nihti, Kelo-concept tmi

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Työpajassa tuodaan esille, miten ulkona toteutuu kasvatuksen ja opetuksen jatkumo varhaiskasvatuksesta perusopetukseen eri oppiaineissa ja oppimisen alueilla. Opetusmateriaalina toimivat luonnonmateriaalit ja ne sopivat 3-vuotiaista 13-vuotiaisiin. Työpajassa osallistujien on mahdollista kokeilla omatoimisesti eri oppimisen osa-alueiden ja oppiaineiden toiminnallisia tehtäviä. Työpajassa on myös QR-koodirata ja ohje kynäkamerapedagogiikkaan, jossa toiminnalliseen ulkona tapahtuvaan opetukseen yhdistyy opetussuunnitelmien digitaalisuuden tavoite. Lisäksi työpajassa ohjataan toiminnallista ja ilmiöpohjaista oppimista.
VKEOLOFI

144. Turvallisuuden parantaminen tarkistuslistan avulla retkeilyssä

Jussi Muittari, Humak

Työpajassa opitaan käyttämään retkeilyyn suunniteltua tarkistuslistaa, suunnittelemaan retki, ottamaan huomioon muuttuja retken aikana ja tekemään perusteltu päätös toiminnan jatkamisesta tai muuttamisesta.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

139. Siisti rantaretki

Jenni Jelkänen, SATAKOLKYT-hanke

Jokainen roska pois rannalta on askel kohti puhtaampia vesistöjä. Rantaretkellä siivotaan rantaa roskista ja johdatetaan erilaisin leikein ja harjoittein lapset ja nuoret hoksaamaan, miksi rantojen siivoaminen on tärkeää. Löydettyjä roskia tutkimalla pohditaan ihmisten vaikutusta omaan ympäristöönsä. Ketä ne roskaajat oikein ovat?

SATAKOLKYT-hanke on Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden, Pääkaupunkiseudun Partiolaisten, Helsingin NNKY:n, Helsingin 4H-yhdistyksen ja Helsingin Vihreiden Nuorten yhteishanke, joka on palkittu Kansanvalistusseuran vuoden 2019 Sivistyspalkinnolla.

Työpajassa tutustutaan SATAKOLKYT-rantaretkikonseptiin. Osallistujat saavat mukaansa vinkkivihon, joka tarjoaa laajan valikoiman leikkejä ja muuta tekemistä rantaretkille. Vihon avulla rantaretken voi räätälöidä eri ikäryhmille ja eri oppiaineisiin tai teemoihin sopivaksi. Mukana on niin taiteellista, tiedollista, liikunnallista kuin ryhmäyttävääkin tekemistä rannalle. Itämeri-aiheinen rantaretki sopii hyvin ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja sisämaassa aineistoa voi soveltaa järven ja jokien rannoilla retkeilyyn. Työpajasta saat uusia ideoita myös esimerkiksi koulun lähiympäristön siivoustalkoiden järjestämiseen. Lisätietoa www.satakolkyt.fi
LOAONTFI (EN)

406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

B2 KE / ONS / WED 9:00-12:00 (3h)


202. Me metsässä – seikkailukasvatuksellista ryhmän hallintaa ja työhyvinvointia varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

Taru Lindgren, Suomen Ympäristöopisto SYKLI

Toiminnallinen työpaja, joka antaa vinkkejä metsäryhmätoimintaan ja ryhmän rakentamiseen unohtamatta työpajaan osallistuvan henkilökohtaista kokemusta. Kuinka luoda hyvä ryhmä, ja miksi. Keskiössä on lapsi, jolla on oikeus kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Lapsi kuuluu yhteisöön (ryhmä), jonka toimivuudesta vastaa työntekijä. Työntekijän taito hallita ryhmää, olla sensitiivinen yksilölle ja ryhmälle luo pohjan kasvatustyölle, jossa näinollen korostuvat vuorovaikutus ja tunnetaidot. Työpajassa pureudutaan ryhmän hallintaan metsäryhmässä sekä työhyvinvointiin. Tavoitteena on kokea ja ymmärtää ryhmän merkitys, jonka saavuttamiseen seikkailukasvatus menetelmänä tarjoaa keinoja.
VKEOLOFI

203. Evoluutiopajat, Evolution in Action -workshops

Tiina Hirvonen & Carita Lindstedt-Kareksela, Evoluutiopajat / Evolution in Action

Opi evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin. Evoluutiopajat toteuttavat yhden ilmiöoppimiseen sopivan,evoluutiota ja luonnonvuorovaikutussuhteita luonnon monimuotoisuudentaustalla havainnollistavan työpajan, jossa yhdistyvät tieteellinen tieto ja taiteellinen ilmiöiden tutkiminen. Työpaja ja sen materiaalit ovat vapaasti osallistujien käytettävissä omissa opetustarkoituksissa. www.evolutioninaction.fi
VKEOLOAOFI (EN)

204. Free Adventure playground -toiminta

Ilmoitetaan myöhemmin, Suomen Setlementtiliitto ry.


Free Adventure Playground tarjoaa lapsille ja nuorille motorisesti kehittävää, sekä yhteisöllistä ja vuorovaikutuksellista toimintaa, joka vahvistaa yksilöiden luovuutta, sisäistä yrittäjyyttä ja yhteisöllisiä taitoja. Se mikä meistä aikuisista on kaunista ei ole sitä aina lapsista.

Kyseessä on uusi työkalu osaksi suomalaista kasvatus- ja varhaiskasvatustyötä. Tämän työpajan myötä osallistujat pääsevät itse osalliseksi leikkiin. Kaupunkiympäristöt ja lähiöt tarjoavat lapsille ja nuorille rajallisesti vapaita toimintaympäristöjä, joissa he voivat toteuttaa vapaata, lapsista itsestään lähtevää, virikkeellistä leikkitoimintaa. Free Adventure Playground tarjoaa lapsille ja nuorille motorisesti kehittävää, sekä yhteisöllistä ja vuorovaikutuksellista toimintaa, joka vahvistaa yksilöiden luovuutta, sisäistä yrittäjyyttä ja yhteisöllisiä taitoja. Se mikä meistä aikuisista on kaunista ei ole sitä aina lapsista. Ohjaammeko liikaa lasten toimintaa? Annammeko tilaa lasten vapaalle toiminnalle ja leikille? Miten ja mitä lapsi oppii vapaan leikin myötä? Tätä työmuotoa on pilotoitu Setlementtiliikkeessä ja siitä saadut tulokset ovat kannustavia. Lisää aiheesta: ”http://www.freerangeplayground.org/about/” ”https://www.youtube.com/watch?v=VIscdRUyuXo”
VKEOLOAONTFI (SV) (EN)

205. Kestävää draamaa

Niina Heikkilä, draamakasvattaja

Niina Heikkilä on koonnut täyden rinkan erilaisia draamaharjoituksia Kestävää draamaa – työpajassa.

Työpajassa saat kolmen tunnin aikana tiiviin ja laadukkaan paketin draamakasvatuksen käyttämisestä kestävän kehityksen opetuksessa. Saat perusteet draaman eri työtavoista ja opit käyttämään niitä luovasti opetuksessa. Kokeilemme eri työtapoja toiminnallisesti. Työtapa sopii eri-ikäisten lasten ja nuorten opettajille/ohjaajille/kasvattajille. Niina Heikkilällä on aina ollut luonto ja draama lähellä sydäntä. Hän toimii kasvatus- ja ilmaisuaineiden lehtorina Turun kristillisellä opistolla. Hän opettaa siellä mm. luonto- ja ympäristökasvatusta lastenohjaajiksi ja koulunkäynninohjaajiksi opiskeleville ja pitää erilaisia lyhytkursseja draamakasvatuksesta. Hän vetää perheille suunnattuja metsämörriretkiä Turun Ladussa ja opiskelee luonto- ja eräoppaaksi. Opiskelujen aikaisia kokemuksia voi lukea https://luontoninnunrinkassa.blogspot.com/. We will learn by doing and you could take part in discussions in English.
VKEOLOAONTSTFI (EN)

206. Ilmastonmuutos minussa -luovan kirjoittamisen työpaja / Climate Change in Me – A creative writing workshop

Henna Laininen, Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Miten voin tukea ympäristötunteiden käsittelyä ryhmässä luovan kirjoittamisen harjoitusten avulla? Työpajassa keskustelemme ilmastonmuutokseen liittyvistä tunteista, kokeilemme inspiroivia kirjoitusharjoituksia ja kehollisia harjoituksia ulkona luonnossa sekä kuulemme lukuvinkkejä ympäristötunteisiin liittyvästä tieto- ja kaunokirjallisuudesta. Työpaja liittyy kuvataiteilija-tutkija Henna Lainisen väitöstyöhön, jossa kestävän elämäntavan opettelua tuetaan luovan kirjoittamisen menetelmin.

How can I support acknowledging environmental emotions in a group by the means of creative writing? In the workshop we will discuss about emotions related to climate change and try out inspiring creative writing exercises and bodily exercises out in the nature. We will also get further reading references about literature related to environmental emotions. The workshop is related to artist-researcher Henna Laininen´s doctoral thesis about supporting the process of learning a sustainable lifestyle by the means of creative writing.

Työpaja on osa kuvataiteilija-tutkija Henna Lainisen väitöstyötä. Laininen tutkii, miten kestävän elämäntavan opettelua voi tukea luovan kirjoittamisen menetelmin. Laininen kokoaa pitämiensä työpajojen pohjalta Ilmastonmuutos minussa -verkko-opetusmateriaalin, joka antaa välineitä ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden käsittelyyn. Opetusmateriaali soveltuu yläkoulu- ja lukioikäisille sekä aikuisille. Osallistuessasi työpajaan voit halutessasi osallistua myös tutkimukseen. Lisätietoja: www.hennalaininen.net
AOAMONTAIKFI (EN)

207. Toiminnallista ilmastokasvatusta

Virpi Jussila, Suomen Ympäristöopisto SYKLI

Vaikeastikin hahmottuvia ympäristöasioita, kuten ilmastonmuutos ja yksi sen ratkaisun avaimista eli kiertotalous, voidaan avata oppilaille innostavalla tavalla. Ulkona oppiminen osallistaa oppilaita näiden abstraktien aiheiden äärelle vauhdikkaiden pedagogisten pelien ja – leikkien, draaman ja musiikin kautta. Luodaan yhdessä hyvää tulevaisuutta ja perehdytään ilmastonmuutoksen taustoihin, omiin vaikuttamismahdollisuuksiin ja innostaviin menetelmiin. Miltä siis kuulostaisi kulutuskäyttäytymiseemme pureutuva kiertotalous Kimble, kasvihuonehippa tai ilmastonmuutoksen monialaisuutta avaava draama ja nuoret positiiviseen viestintään osallistava räp?
LOAOFI (EN)

211. Leväperäistä kemiaa

Asta Ekman ja Pekka Paaer, Harakan luontokeskus/Helsingin kaupunki

Tutkitaan ja ihmetellään vesiekosysteemien muutoksia. Tehdään kemiallisia vedenlaatututkimuksia, otetaan näytteitä, tutkitaan lajeja, pohditaan vedenlaadun aiheuttamia muutoksia eliöyhteisöissä ja keskustellaan vaikuttamismahdollisuuksista.
LOAOFI

212. Me aarteenvartijat – luonnon monimuotoisuus opetuksessa

Sinikka Kunttu, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi
Yhteistyössä: WWF Suomi

HUOM! Tämä työpaja järjestetään Pumpulikirkon luonnonsuojelualueella, luonnontilaisessa metsässä. Bussikuljetus lähtee klo 7:15, paluu Hyvärilään klo 14:00 mennessä. Lounas tarjoillaan Rautavaaran Metsäkartanolla.

Mitä luonnon monimuotoisuus oikein on – ja miten sillä menee? Työpajaan osallistuva saa tietoa luonnon monimuotoisuuden tilasta ja suojelusta sekä työkaluja monialaisen ja toiminnallisen opetuksen toteuttamiseen. Metsäympäristössä harjoitellaan sitä, miten luonnon monimuotoisuutta voi havainnoida ja tutkia.

Työpajassa yhdistyvät monialainen opetus, toiminnallinen oppiminen sekä osallistava ympäristökasvatus. Ensin paneudutaan luonnon monimuotoisuuden käsitteeseen ja harjoitellaan sen havainnointia toiminnallisesti. Sitten edetään kohti luonnon monimuotoisuuden suojelua, jolloin keskiössä ovat osallisuus ja vaikuttaminen.
EOLOFI

213. Luonnonyrttien monipuolinen käyttö

Anni Inkeri Korhonen, Majatalo Puukarin Pysäkki

Opetellaan muutama perus luonnonyrtti, jolla pystyy tekemään itsehoitoa ja ruokaa.
AMOSTFI (EN)

215. Majaa rakentamaan

Mervi Eskelinen, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

Tässä työpajassa perehdytään majojen rakentamiseen ja rakennetaan maja.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

216. Metsäkylpy

Saija Taivalmäki, JoogaTaival

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

HUOM! Työpaja järjestetään Pumpulikirkon luonnonsuojelualueella, luonnontilaisessa metsässä. Bussikuljetus lähtee klo 7:15, paluu Hyvärilään klo 14:00 mennessä. Lounas tarjoillaan Rautavaaran Metsäkartanolla.

Metsäkylpy eli shinrin yoku on hidastamaan kutsuva kävely luonnon rauhaan. Metsäkylpy avaa aistit kokemaan luontoa ja olemaan osa sitä uudella ja virkistävällä tavalla. Shinrin yoku eli metsäkylpy johdattaa pysähtymään, katselemaan ja kuuntelemaan luontoa ympärillämme. 3 tunnin mittaisen rauhallisen kävelyn aikana opas esittää erilaisia lempeitä vapaaehtoisuuteen perustuvia ´harjoituksia´, jotka ovat kutsuja avaamaan aisteja – kuulemaan, näkemään, haistamaan ja tuntemaan luontoa. Metsäkylvyn aikana on lupa olla rennosti ja kokea luonto ja itsensä juuri sellaisena kuin ne ovat. Usein kävelylle osallistujat kokevat rentoutuvansa ja kokevat luonnon uudella luontoyhteyttä syventävällä tavalla. Leikkimielisyys ja luovuuskin saattavat herätä kävelyn aikana. Menetelmä on Kalifornialaisen Associasion of Nature and Therapy Guides -järjestön kehittämä, ja kävelyn kulkujärjestys ja sen aikana toteutettavat harjoitukset ovat tarkoin valittuja. Metsäkylpy ei ole terapiaa, vaan siinä opas ”avaa ovia” luonnon ja metsän terapeuttisten vaikutusten äärelle. Metsäkylvyn juuret ovat Japanissa 1980-luvulla kehitetyssä Shinrin Yokussa eli metsäkylvyssä, jolla on todettu olevan monia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia tutkitaan jatkuvasti niin Suomessa kuin ympäri maailmaa, ja paljon positiivista näyttöä on saatu.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

217. Metsäsuhdekävely – monta suhdetta metsään

Sirpa Kärkkäinen, Suomen Metsäyhdistys

HUOM! Työpajassa kuljetaan bussilla, joka lähtee klo 7:15, paluu Hyvärilään klo 14:00 mennessä. Lounas tarjoillaan Rautavaaran Metsäkartanolla.

Oletko kiinnostunut kehittämään dialogia? Ahdistaako sinua vastakkainasettelu? Kiinnostaako sinua, mitä muut, jotka ovat kanssasi eri mieltä asioista, tuntevat ja ajattelevat metsässä ja metsistä. Lähde rohkeasti retkelle, jossa käydään kauniissa, rumissa, yksitoikkoisissa, moninaisissa metsissä. Meillä kaikilla on eri tilanteissa ja eri rooleissa erilaisia metsäsuhteita. Ne on hyvä tunnistaa ja osata viestiä tarvittaessa toisillekin. Metsäsuhdeajattelu ei tavoittele yksimielisyyttä, eikä kyse ole oikeassa tai väärässä olemisesta. Metsäsuhteet ovat jo lähtökohtaisesti moninaisia ja uuden luomisessa erilaiset näkökulmat ovat tärkeitä. Myös kasvattajan on hyvä oppia hahmottamaan yksilön metsäsuhteen syntyä, ymmärtää siihen liittyviä erilaisia arvoja, niin itsensä kuin oppijoidenkin osalta. Työpajassa pohditaan, miten monin eri tavoin metsät vaikuttavat meidän hyvinvointiimme ja millaisia erilaisia suhtautumistapoja metsiin on. Retkellä tavataan keskustelujen merkeissä myös eri asiantuntijoita.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

222. Toivoa ja toimintaa -työpajamalliin tutustuminen

Pinja Sipari, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry

Työpajassa pääset tutustumaan Toivoa ja toimintaa -työpajamalliin ja sen harjoituksiin. Biologian ja maantieteen opettajien liiton hankkeessa luodaan toimintamalli, jossa nuorten kanssa käsitellään ensin kestävän kehityksen kysymyksiin liittyviä tunteita. Tunnetyöskentelyn kautta motivoidutaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, johon mallin kautta tutustutaan. Lopuksi päästään suunnittelemaan käytännön vaikuttamisprojekti nuorten valitseman aihepiirin ympärille. Malli julkaistaan syksyllä 2020.
AOFI

228. Toivon retkikunta

Silja Sarkkinen, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Kolmituntisen draamatyöskentelyn tavoitteena on käsitellä ilmastonmuutoksen aiheuttamia tunteita ja tavoitella aktiivisen toivon tilaa. Samalla saadaan myös makupala draamatyöskentelystä. Lähtökohtana prosessidraamassa on tarina Toivosta, joka on väsynyt taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan. Häntä kuitenkin tarvitaan, joten vanha ystävä kokoaa Toivon retkikunnan noutamaan Toivon / toivon takaisin.
LOAONTFI

230. Metsä Escape

Jussi Tomberg & Arto Niva, Oulun kaupungin sivistys ja kulttuuripalvelut

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Pakohuoneet ovat suosittuja pelimuotoja. Ongelmanratkaisu ryhmässä on mukavaa ja kaikenlainen kryptisyys tuo kivasti lisää mielenkiintoa. Luomupakohuoneessa pyritään sisällyttämään pakohuonepeli-elementtejä, mutta vahvasti tiedostaen missä toimimme. Voisiko metsäluonto avautua uudella tavalla. Voisiko lajintuntemusta tai historiaa opiskella pakopelin avulla?
LOAOAMONTFI

C KE / ONS / WED 10:45 -12:15 (1,5h)


130. Mindscape + Landscape = Learnscape

Anders Szczepanski, Linköping University

Go out teach and learn on scientific basis and proven experience, what is the change – similarities and differences if we compare outdoor education with the traditional classroom context in teaching and learning. Authentic learning in the context of Green landscape – Literary education and sensory experience. Perspective of where (the place), what (subject content), when (the time) and why (evidence based).

– Examples in practice how to integrate: learning, personal- and social development, learning environment, personal health and environmental health in children and youth education.”
VKEOLOAOEN

173. Naturparkour

Eva-Lotta Backman, Finlands Svenska Idrott

I denna workshop får deltagarna prova på och genomföra olika parkourbanor.
VKEOLOAOAMONTSTAIKSV (FI)

126. Metsämatematiikkaa Varga-Neményi-menetelmällä alakoulussa

Anniina Hakkarainen, Varga-Neményi ry

Innostu matematiikan opettamisesta!
Varga-Neményi-menetelmä on kokemuksellinen matematiikan opetusmenetelmä, joka soveltuu hyvin ulkona pidettäville oppitunneille.
Työpajasta saat konkreettisia toimintaideoita kokemuksellisten matematiikan tuntien suunnitteluun!

Varga-Neményi-menetelmä menetelmässä keskeistä ovat välittömät kokemukset ja eteneminen konkretiasta kohti abstraktiota. Työpajassa tutustutaan menetelmään liittyviin peleihin, leikkeihin ja harjoitteisiin itse tehden ja kokeillen.
EOLOFI (SV) (EN)

177. Taistelu, pako vai turva?- Onnistuneen elämyksen aineksia neurofysiologian näkökulmasta

Jonna Södervall, Mindventure Oy

NTST

168. Tarinoita ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta – tarinateatteri ilmastokasvattajan työkalupakissa

Anna Lehtonen (tutkija) & Tanja Parantainen (tarinateatteriohjaaja), Tarinateatteri Heräämö & Tarinateatteri Raakku
HUOM! Suosittelemme myös pajaa 169 (E)

Työpajassa kokeillaan tarinateatteriin perustuvia työtapoja ja pohditaan yhdessä niiden soveltuvuutta ilmastokasvatukseen. Työpajassa kuunnellaan omaa kehoa, kerrotaan ja jaetaan omia kokemuksia ilmastoahdistuksesta, epätoivosta ja toivosta. Työpaja pohjustaa Ilmastojamit tarinateatteria (nro 169). Voit osallistua halutessasi molempiin!
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

171. Metsäreppu käytössäsi

Meri Elonheimo, ympäristökasvattaja ja -kouluttaja

Kuopion alakoulujen lainattavan Metsärepun yksinkertaiset välineet ja harjoitteet auttavat oppimaan metsästä havaintojen ja niiden jakamisen kautta ja tukevat kokonaisuuksien ymmärtämistä. Mietitään yhdessä metsässä opitun merkitystä ja soveltamista omalle kohderyhmälle.

Lainattavien reppujen aineistoon voi tutustua verkossa ja koota Metsärepun mallilla itselleen oman ulko-opetusrepun.
EOLOFI

108. Eräkurssi yläkouluun ja lukioon

Seija Jussinniemi & Jannaliina Jussinniemi, Metsähallitus /eräpalvelut

Työpajassa tutustutaan Eräkurssi-opetuskokonaisuuden avulla muun muassa retkeilyyn, lajituntemukseen ja luonnon havainnointiin eränkäynnin näkökulmasta OPS huomioiden. Lisäksi esitellään eränkäyntikulttuuria ja päästään tutustumaan eräkummitoimintaan. Tietopankki: Opettaja eräkummiksi!
LOAONTFI (SV) (EN)

406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

KE / ONS / WED 14:00 -15:30 (1,5h)


141. Seikkailukasvatuksen perusteet

Kai Lehtonen, seikkailukasvatuksen lehtori, Humak

Tuhti peruspaketti seikkailukasvatuksen käytäntöjä ja teoriaa. ”Seikkailukasvatuksen tavoitteena on tuottaa positiivinen muutos, joka hyödyttää yksilön tai ryhmän toimintaa tulevaisuudessa.”

D1 KE / ONS / WED 15:45 -17:15 (1,5h)


165. En djupdykning i sötvatten 1 – fältundersökningar och artmångfald

Cathrine Munsterhjelm, Natur och Miljö rf & Freshabit LIFE IP

Redo att blöta ner dig och fascineras av våra sötvattendrag? Verkstaden baserar sig på Natur och Miljös undervisningsmaterial för naturskoldagar, En djupdykning i sötvatten (åk 5-9), sammanställt inom projektet Freshabit Life IP. Under verkstaden får du kunskaper i fältundersökning av sötvattendrag och får pröva på olika typer av utrustning. Du får utveckla din artkunskap och lära dig knepen att känna igen de vanligaste sötvattensorganismerna, med särskilt fokus på djur. Vi går även igenom sätt att handleda barn och unga i att formulera enkla frågeställningar, planera, utföra och utvärdera fältarbete vid sjö eller å.
Suomenkieliset osallistujat ovat tervetulleita omalla äidinkielellään, vaikka työpaja on pääosin ruotsiksi. Opetusmateriaali löytyy myös suomenkielisenä osoitteessa www.naturochmiljo.fi/freshabit.
LOAOSV (FI)

167. Ympäristökasvatus ryhmäyttävissä, seikkailupedagogisissa harjoitteissa

Jenni Jelkänen, Helsingin kaupunki, Nuorisopalvelut, Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö

Millaista uudenlaista toiminnallisuutta seikkailukasvatus voi antaa ympäristökasvatukselle? Miten ajankohtaiset ympäristöaiheet voivat jäsentää ryhmäytysharjoitteita? Tule kokemukselliseen ja toiminnalliseen työpajaan, jonka harjoitteet tarjoavat näkökulmia ympäristöaiheisiin ryhmäyttävien harjoitteiden kautta.

Ympäristökasvatuksen keskiössä on perinteisesti yksilön suhde luontoon, ympäristötiedon lisääminen sekä toimiminen ympäristön puolesta. Seikkailupedagogiikassa puolestaan ryhmän sisäiset prosessit sekä yksilönä ja ryhmänä kasvaminen ovat keskiössä. Ympäristövastuulliseen elämään kasvaminen edellyttää ympäristötiedon syventämisen ja laajentamisen lisäksi myös muutoksia asenteissa, taidoissa ja vuorovaikutuksessa. Globaalien ympäristöhaasteiden edessä emme pärjää yksilöinä, vaan tarvitsemme yhteisöllisyyttä, yhteisvastuuta sekä yhteistyötaitoja. Ympäristö- ja seikkailukasvatuksen yhdistäminen tarjoaa mahdollisuuksia tarttua ajankohtaisiin haasteisiin innostavalla tavalla ryhmien kanssa. Työpajassa on aikaa myös keskusteluun ja pohdintaan harjoitteiden soveltamismahdollisuuksista omaan työhön.
LOAOAMONT

137. Pedagogiset pihapelit ulko-opetuksessa

Ulla Myllyniemi & Virpi Jussila, Ulko-opet ry

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Oppimista pelin ja liikunnan kautta! Tule kokeilemaan pedagogisia pihapelejä ja niiden lukuisia versioita: Afrikan tähden vuodenaikaversioita, Piha-Kahootia tai Master Mindia, unohtamatta Kimblen, muistipelien, Bingon tai risti-nollan lukuisia versioita. Tervetuloa Ulko-opejen pedagogisiin pihapeleihin!
EOLOAOFI (EN)

151. Pilke Pöllön Pieni Pelasta Planeettamme Paja=PPPPPP / Pilke Owl’s little save our planet workshop

Kaisa Koskinen, Sini Ruohio, Niina Tanskanen & Niina Ketonen, Pilke Päiväkodit, Tiedepäiväkoti Loiste

Pajassa tutkitaan mitä öljy on, miten sitä kuljetetaan ja mitkä sen riskit ovat ympäristölle, esimerkiksi linnuille. Pajassa pääsee itse kokeilemaan, miten oljyä voi kerätä vedestä pois. Tavoitteena on pohtia ihmisten toiminnan vaikutuksia ympäristölle. Tutkimme pajassamme lisäksi mm veden pintajännitettä, tulvien muodostumista, tuulta ja meren kerrosten elämää. Lisäksi kerromme tiedepäiväkotimme toiminnasta ja hankkeista, sekä annamme vinkkejä alle kouluikäisten lasten kanssa tehtäviin tiedekokeisiin.

In our workshop we’ll discover what oil is, how it’s transfered and what are the risks for the environment, especially for birds. In the workshop you can try for yourself how oil can be separated from water. Our goal is to ponder the effects of human actions to the environment. In addition, we examine water’s surface tension, how floods are formed, wind and life of the layers of the ocean. Additionally we’ll tell about our science-based daycare center and our projects, and give tips on how to do science experiments with the kids in early childhood education.
VKEOLOFI (EN), viittomakieli

160. Ilmastoahdistusta pakoon mahdollisuuksien metsään

Reetta Pilhjerta ja Ansa Jokiranta, Metsäteollisuus ry

Leikkimielisessä pakohuonepelissä tutustutaan metsäalan innovaatioihin, vastuullisuuteen, opiskelu- ja työmahdollisuuksiin sekä metsän mittaamiseen. ”Pakohuoneista” pyritään ulos joukkueittain selvittäen arkipäiväisiä ja globaaleja haasteita liittyen metsiin ja metsäteollisuuteen. Pääsettekö ajoissa ilmastoahdistusta pakoon? Riittävätkö ongelmanratkaisutaitonne vai ajautuuko joukkueesi päin puuta?
LOAOAMOAIKFI (SV) (EN)

152. Yhdessä kohti kestävämpää tulevaisuutta – tee sitoumus2050

Riitta Pulkkinen, Espoon kaupunki/Ympäristökeskus/Villa Elfvikin luontotalo

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima kansallinen kestävän kehityksen strategia ja samalla konkreettinen työkalu. Työpajassa käydään läpi, miksi sitoumuksia tehdään ja miten ne tehdään. Sitoumuksen voi tehdä niin organisaatio kuin yksityinen ihminen. Mikäli aioit tehdä sitoumuksen työpajassa, ota oma läppäri mukaan! Kannattaa tutustua sitoumuspalveluun jo vaikka etukäteen.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI(SV)(EN)

133. Ohjaajuus seikkailutoiminnassa perhetyön näkökulmasta

Valtteri Liimula, sosionomi AMK & Pekka Lyytinen, psykologi, perheterapeutti

Perhekeskeisessä seikkailullisten toimintojen ohjauksessa lapsi-vanhempisuhteen huomioiminen on tärkeää ja siksi se poikkeaa muiden seikkailutoimintojen ohjauksesta. Yleensä tärkeimmät suhteet ovat osallistujien välisiä tai ohjaajan ja osallistujan välisiä. Työpajassa demonstroidaan perheseikkailun ohjaajuuden eri tapoja ja erityispiirteitä. Keskeisinä teemoina ovat toiminnan eettisyys ja vastuullisuus. Osallistujat hyödyntävät omia ammattityöstään ja omasta henkilöhistoriastaan syntyneitä kokemuksiaan työpajan harjoitteissa. Tavoitteena on raottaa osallistujien mahdollisuuksien ikkunaa ja kurkistaa perheseikkailun voimakkaaseen ja ohjaajaakin koskettavaan maailmaan.
NTSTFI (EN)

123. Me ollaan tulevaisuus – tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä

Elina Pilke, Metsähallitus/Suomen luontokeskus Haltia

Miltä tulevaisuus näyttää? Työpajassa suunnataan yhdessä rohkeasti kohti tulevaisuutta ja tulevaisuusajatellaan. Takataskuun kasvattaja saa liudan tulevaisuuskasvatuksen menetelmiä monenlaisissa oppimisympäristöissä hyödynnettäväksi.

Miltä tulevaisuus näyttää? Millaisena näet tulevaisuuden? Voiko tulevaisuuteen vaikuttaa? Millaista on tulevaisuusajattelu? Miten nuoria voi kannustaa vuorovaikutukseen, visioimaan, ottamaan kantaa ja osallistumaan hyvän tulevaisuuden rakentamiseen.
LOAOFI

183. Psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaaminen

Oskari Koivisto, Veikko Vänni & Lauri Salminen, TAYS/Eva-yksikkö

Toiminnallinen työpaja, jossa osallistujilla on mahdollisuus tarkastella psyykkisesti oireilevan asiakkaan kohtaamista rooliharjoitusten kautta.

Kasvava määrä lapsia, sekä nuoria voi psyykkisesti heikosti. Heidän kohtaaminen, niin että asiakas tulee ymmärretyksi asettaa erityisiä haasteita työntekijöille. Pajassa on tarkoitus miettiä asiakastilanteen haasteita ja keinoja mahdollistaa kokemus asiakkaalle kuulluksi tulemisesta.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

D2 KE / ONS / WED 15:45-18:45 (3h)


227. Mediating outdoor experiences

Dag S Roland, Institute of Film and Animation at Volda University College in Norway

The participants work in groups to create short videos exploring their own relationship to nature. Participants will use available media production tools such as their own smart phones and/or tablets with free software. In the presentation leading into the workshop Roland will look at how the students are introduced to the thematics of the Outdoor Media Production course at Institute of Film and Animation at Volda University College in Norway. During a three day trip in the mountains, students are challenged both to mediate their experience of being in nature, as well as saying something about their personal relationship to nature. Working in teams of three, each create their own individual expression of the subject matter in a short video. The focus of the course is learning how to document and communicate outdoor life experiences using media production tools. Students participate in hiking and exploring outdoor life, and work in a context strongly influenced by the traditional definition of “outdoor life” (friluftsliv). In this 3 hour workshop the participants are introduced to the exercise and given the tools to use the same approach with their own students (of any age).
AONTSTEN

208. Kirjasto kestävän kehityksen ja tulevaisuuslukutaidon opetuksen tukena

Ulla Pötsönen

Työpajassa tutustutaan kestävään kehitykseen liittyvään kirja- ja muuhun aineistoon, kokeillaan yhdessä esim. kirjamaistiaisia, vihreää tiedonhakua, tulevaisuuspelejä ym. lukemisen, informaatio- ja tulevaisuuslukutaidon edistämisen menetelmiä. Mietitään koulun ja kirjaston yhteistyön rajapintoja ja uusia avauksia. Tutustutaan kriittisen lukutaidon ja informaatio- tai lukutaidon kansainvälisiin materiaaleihin sekä tulevaisuustyökaluihin.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

209. Kompassi-työpaja: Pieni pysähdys polullasi

Anna Heikkinen

Kasvattaja! Sydämellisesti tervetuloa pitämään hyvää huolta Sinusta. Kirjoitetaan kannonnokassa ja viipyillään metsämetaforissa. Hyvinvointia ja elpymistä oman suuntiman tarkistamisesta. Työpaja sopii kaikille, osallistumiseen ei tarvitse olla kirjoittamisen harrastaja.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

214. Maiseman tuntu minussa

Riikka Viinikanoja, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

Poimi luonnosta maut, näyt ja äänet sanoiksi. Maalaa niistä aforismi. Ohjaajana toimii kuvataiteilija ja sanataideohjaaja Riikka Viinikanoja, joka tuntee suurta vetoa luonnosta inspiroitumiseen, ulkoilmamaalaamiseen ja lasten luontosuhteen parantamiseen. Työpajassa havainnoidaan ympäristöä ja hahmotetaan omaa luontosuhdetta kuva- ja sanataiteen avulla. Hakeudutaan mieleiseen luontokohtaan, jossa kirjoitetaan ja maalataan havaintoja. Teksti ja maalaus yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi. Työpajan jälkeen voidaan pohtia muutosta näkemisessä. Näemmekö maiseman eri tavalla, kun pysähdymme aistimaan sitä ja muunnamme kokemamme taiteeksi? Varaudu suojakankaalla tai vaatteilla, jotka voivat sotkeentua.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

218. Osallistava teatteri ja draama ympäristökasvatuksessa

Elsa Lankinen, Vaara esittävän taiteen kollektiivi

Työpajassa tutkitaan taiteen ja draaman keinoja ekologisen kriisin ja luontosuhteen käsittelyssä. Työpajan pohjana toimii Vaara-kollektiivin lapsille ja nuorille Kainuussa toteutetut ekologisia teemoja ja luontoa käsittelevät osallistavan teatterin projektit. Työpajan tavoitteena on saada draamallisia menetelmiä sovellettavaksi osallistujien omaan työhön ympäristökasvatuksen parissa.

”Kun astuu kohti luontoa se tulee lähelle, alkaa kertoa tarinoita.”
LOAOAMOFI

220. Työhyvinvointi ja tunteet

Kaisa Pietilä, Outward Bound Finland ry & Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry

Tunteet auttavat keskittymään tärkeään, pitämään huolta omista rajoista ja kohtaamaan työkaverit ja asiakkaat aidosti. Samalla tunteet voivat myös viedä sivupoluille, saada meidät tekemään liikaa ja aiheuttavat konflikteja.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

221. Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina

Arto Tiihonen, Outward Bound Finland ry

Onko sinulla vaikeita oppilaita/ohjattavia vai heille sopimattomia oppimistapoja? Löytyisiköhän sinulle sopivia toimintatapoja työpajastani ”Vahvistavia kokemuksia ja pieniä seikkailuja. Kokemukset käsitteinä ja elettyinä, tuettuina ja arvioituina”.

Työpajassa osallistujat tekevät seikkailukasvatuksellisen tehtäväradan, joka perustuu työpajan alussa opetettaviin kokemuksellisuuksiin. Jokainen ryhmä suunnittelee yhden rastin ohjauksen ja testaa sen käytännössä. Jokainen ryhmä kiertää koko tehtäväradan ja lopuksi pohditaan ja arvioidaan sitä, miten tällaista kokemuksellisen oppimisen käsitteistöä ja sovellusta voi käyttää eri ryhmien kanssa. Tavoitteena on oppia tekemään seikkailukasvatuksesta helposti toteutettavaa ilman erityisiä olosuhteita, välineitä tai valmistautumista. Tärkeää on myös oppia vaikuttamaan osallistujiin heidän kokemuksiaan arvioimalla ja vahvistamalla.

Työpaja perustuu mm. Outward Bound Finlandin Kohti kokonaisvaltaista oppimista –koulutuksessa, eri kursseilla ja seminaareissa pidettyihin työpajoihin. Työpaja soveltuu niin opettajille, nuoriso- tai liikunnanohjaajille, sosionomeille jne., jotka haluavat oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan kokemuspohjaisia seikkailukasvatussessioita, joita voi järjestää melkein missä vain. Lisätietoa linkistä: https://www.miksiliikun.fi/2018/03/14/voimaantumista-ja-kokemuksellista-oppimista/

Empowering Experiences and small adventures. Experiences as lived, supported and evaluated concepts. In this workshop we make adventurous task route where we learn to use different kinds of meaningful and empowering experiences when we plan our courses, guide/teach, support and evaluate our pupils or participants.
EOLONTSTFI (EN)

224. Kivispiraaleja historiassa

Milla Tuormaa, Kiertävä luontokoulu Naakka

Tule piirtämään kivispiraaleja ja sukeltamaan kalliomaalauksiin! Kuljemme ajassa taaksepäin tarinan kerronnan siivin ja teemme erilaisia ympäristöhistoriaa käsitteleviä harjoituksia, joita voi soveltaa opetuskäyttöön ja pohtia niiden kautta ympäristön muutoksia luonnossa.

Ympäristömuutosten käsittely auttaa ymmärtämään ihmisen vaikutuksia ja niiden vahvuuksia luonnossa. Se ohjaa myös tunteiden käsittelyyn. Kuljemme kertomuksien siivittäminä Pielisen historiassa. Teemme ympäristönmuutokseen sukeltavia harjoituksia, joita voi soveltaa historian ja luonnon muutoksien ymmärtämiseen ja havainnollistamiseen luonnossa. Käytämme draamaa, kerrontaa ja taideharjoituksia. Lisäksi jaamme ideoita aiheeseen liittyen. Työpaja on suunnattu erityisesti opettajille, mutta kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.
LOAOFI (EN)

225. Lähiympäristön aarteita

Jaana Hiltunen, Arkkitehtuuri- Ja ympäristökulttuurikoulu Lastu ry

Lähiympäristön aarteitä työpajassa lähdetään havainnoimaan ja tutkimaan lähiympäristöä ja etsimään sieltä aarteita, roskia ja luonnonmateriaaleja. Aarteet kerätään mukaan ja kerätyistä aarteista kootaan alustalle kartta lähiympäristöstä.
LOFI (EN)

229. Biisipaja metsässä

Tuuli & Meri Wallenius,Taideyliopiston Sibelius-Akatemia (Seinäjoki) & LUODE-hanke

Minkälaista musiikkia metsässä on ja syntyy? Tule tutkimaan musiikin tekemisen luovia mahdollisuuksia metsän sylissä.

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Tässä työpajassa inspiroidumme, kuuntelemme, laulamme ja soitamme metsässä ja metsän kanssa. Teemme biisin moniaistillisien harjoitusten, leikin, ja metsäsoittimien parissa. Työpaja soveltuu kaikenikäisten parissa työskenteleville.

Musiikin tekeminen metsässä on helppoa, sillä metsähän soi jo valmiiksi. Pysähdymme pohtimaan ja tutkimaan luontoa luovasti: Mitä kuulemme ja tunnemme metsässä? Mitä metsä meissä herättää? Millaisia aarteita löydämme sieltä ja kuinka voisimme käyttää tätä kaikkea osana musiikin tekemistä? Voiko metsän kanssa soittaa, laulaa ja luoda musiikkia? Työpaja huipentuu hetkeen, jossa metsässä soi työpajassa syntyneitä rytmejä, sointuja, säveliä ja sanoja.. Tule mukaan tekemään yhdessä metsäbiisi!
VKEOAONTFI(SV)(EN)

407. Hyvinvointia metsästä Kohtavaaran luonto- ja historiapolulla

Kyllikki Tiensuu

Kohtavaaran luonto- ja historiapolun kiertäminen
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI(SV)*FI(EN)

105. Elämyksellinen museokierros Ikolan museoalueella & 114. Kehorummutus ja kansanmusiikkia

Marjaana Antikainen, Ikolan museo & Anni Inkeri Korhonen, Majatalo Puukarin Pysäkki

Kaksi työpajaa peräkkäin Ikolan museon alueella:

105: Piian aamukiireet – Aikamatka 1930- luvun elämään. Ryhmän täytyy selvitä piian aamutoimista ripeään tahtiin saadakseen isäntäväen aamukahvit ajoissa pöytään kukonlaulun siivittäessä askareita. Ryhmän täytyy ratkaista ja suorittaa erilaisia tehtäviä päästäkseen jatkamaan kierrostaan seuraavaan kohteeseen museossa. Henkilökunta on pukeutunut ajalle tyypilliseen vaatetukseen ja on ohjeistamassa ryhmää työtehtäviin.

114: Luodaan oman kropan avulla musiikkia ja luodaan kalevalaisen laulun pohjalta tarina siihen hetkeen ja luontoon.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

E KE / ONS / WED 17:30 -19:00 (1,5h)


154. Tee itse vesitutkimusvälineet

WWF Suomi & Freshabit LIFE IP

Vesitutkimusvälineet tuovat rantaretkeen sisältöä ja innostusta mutta ne voivat olla kalliita ostaa. Tässä työpajassa pääset tekemään vesitutkimusvälineitä omin käsin. Valkolevy, vesikiikari ja haavi syntyvät helposti edullisista materiaaleista. Tämän jälkeen lähivesistön tutkiminen ei enää ole kustannuskysymys!

Ohjelma on osa FRESHABIT LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta.
EOLOAOFI&SV&EN

129. Mindful or mind full? Närvaroträning med naturen till hjälp

Ulrika Fellman

Introduktion till mindfulness samt miljöpsykologi. Därefter ett träningspass som stärker våra sinnen och ökar närvaron. Avslutningsvis en hängmatteretreat där vi njuter av den befriande (men utmanande) känslan av att ”bara” vara.

Deltagarna lyssnar till och diskuterar först den teoretiska introduktionen, ca 15 min. sittandes på liggunderlag i skogen. Därefter guidas deltagarna muntligt genom en sinnesövning där de genom att fokusera på ett sinne i taget upptäcker förnimmelser i utemiljön. Under detta pass kan man stå, sitta eller ligga ner beroende på vad som känns bäst. Träningspasset räcker ca 30 min. och avslutas med en kort reflektion kring upplevelsen. Till sist intar vi hängmattorna som är riggade i skogen, för en tyst retreat under trädkronorna. Nu är det dags att sätta allt fokus och all prestation åt sidan för att ”bara” vara – något som kan vara utmanande för en del, och underbart skönt för andra. Här finns utrymme att reflektera över: var är jag i tanken till vardags; är jag närvarande eller någon annanstans? Vem är jag när jag överpresterar? Vem skulle jag vara om jag tillät mig själv att ”bara” vara ibland?
VKEOLOAOAMONTSTAIKSV (FI) (EN)

182. Lugna barn i naturen

Eva-Lotta Backman, Finlands Svenska Idrott

Lugna barn är en verksamhet som riktar sig till barn på daghem. Via yoga-sagor och motorikträning hittar barnen lugnet i naturen. Workshopen är en praktisk stund i naturen med där man genom olika metoder hittar lugnet och stillheten i skogsgläntan. Du får praktiska tips och idéer på verksamheten för barn.
VKEOSV(FI)

135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

Suomen Metsäyhdistys, Anne Turunen

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.
VKEOLOAOFI

155. TietoTaitoToiminta – LuontoSkaba

Katja Vikla, Vanhamäen Hyvinvointikeskus

LuontoSkaba on leikkimielinen, toiminnallinen kisailu, jossa opitaan, puuhataan yhdessä, keksitään ratkaisuja ongelmiin ja liikutaan yhdessä pienen kilpailullisen porkkanan avulla. Kisa nostattaa yhteishenkeä ja opettaa asioita luonnon monimuotoisuudesta. Skaba koostuu erilaisia taitoja vaativista tehtävistä ja jokainen ryhmäläinen pääsee varmasti näyttämään osaamisensa. Kisa sopii hyvin myös lukihäiriöisille oppijoille ja tarjoaa erilaisia oppimiskokemuksia raikkaassa ulkoilmassa!
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

164. Suuntamysteeri-työpajassa opit luomaan oman toiminnallisen pelin luontoon!

Elli Keisteri-Sipilä, LUODE-hanke

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

HUOM! TYÖPAJA JÄRJESTETÄÄN TOISEN KERRAN ENGLANNIKSI TO KLO 10:00 – Tilaa on! THIS WORKSHOP WILL BE AVAILABLE IN ENGLISH ON THURSDAY AT 10 am!

Suuntamysteeri-työpajassa saat eväitä luoda oman toiminnallisen pelin lähiluontoon! Moneen eri teemaan muokattavaa peliä voit käyttää nuorten kanssa opetustyössä tai vapaa-ajalla. Työpajassa pelataan Suuntamysteeri-peli ja tämän jälkeen käydään läpi pelin soveltamista työpajalaisten omiin tarpeisiin. Suuntamysteeripeli on pelialusta, jota voit helposti muokata ryhmän ja oppimistavoitteiden mukaiseksi. Suuntamysteeripeliä pelataan ulkona luonnossa. Pelissä on tavoitteena ratkaista erilaisia pulmia joukkueittain. Pelissä joukkueet pääsevät hyödyntämään ryhmätyöskentely- ja ongelmanratkaisutaitojaan.

Suuntamysteerissä hyödynnetään ilmansuuntia pelipaikkoina. Peliä johdetaan kompassin keskeltä ja joukkueet lähtevät aina omalta ilmansuunnalta suorituspaikalle ja palaavat annetun ajan päätyttyä lähtöpaikalle avaamaan mysteerejä. Suuntamysteeri-peli on LUODE-hankkeen kehittämä peli, jonka kehitystyössä nuoret ovat olleet mukana.

DirectionMystery-game

Welcome to work-shop: DirectionMystery! In this work-shop you can learn how create a functional game to your nature nearby! Based on many different themes, this game can be used to training and leisure time activities. In this work-shop we will play this game and after that we can analyze how to apply this game to players own needs. DirectionMystery is a game platform which can be applied easily to the needs of group or to educational goals. This game is suitable to outdoors in nature. The goal of this is to solve different problems in teams. The teams will get good use of co-operational skills and problem solving skills. In DirectionMystery-game the points of compass will be used as playground-spots. The leader of the game will guide the players from the center of compass. The teams have to leave from their own points to the problem solving point. Then they have to come back at the compass to open the mystery box. DirectionMystery-game is developed by LUODE-project which has been executed with the help of young people.
LOAOAMONTSTAIKFI (EN)

169. Ilmastojamit – tarinateatteria ilmastonmuutoksesta, muutoksen haasteista ja mahdollisuuksista

Tarinateatteri Heräämö & Tarinateatteri Raakku
Esityksen ohjaavat Anna Lehtonen ja Tanja Parantainen

Tarinateatteriesitys, jossa ympäristökasvatuksen tutkijat ja toimijat kertovat ajatuksiaan, lyhyitä tarinoitaan, joita tarinateatteriryhmän jäsenet tulkitsevat ja esittävät. Muutamia ympäristökasvatuksen tutkijoita pyydetään etukäteen valmistelemaan omia tutkimustensa tuloksia/tarinoita/havaintoja, joita sitten tarinateatteriryhmä sitten tulkitsee improvisoiden näyttämölle. Tutkimustarinoista esille nousevista teemoista pyydetään sitten kentän toimijoita, osallistujia kertomaan omia kokemuksiaan. Kertomista helpotetaan kysymyksin, kertomiseen ei tarvita tarinankertomisen taitoja. Yleisö osallistuu haluamallaan tavalla, vain katsomalla tai jakamalla omia kokemuksiaan. Esitystä pohjustetaan työpajassa nro 168). Voit osallistua halutessasi molempiin!
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

166. Leirikoulu sosiaalisena vahvistajana ja yhteisöllisyyden rakentajana

Sanna Järvensivu, Nuorisokeskus Marttinen / Seikkailukasvatusverkosto

Leirikoulu nuorisokeskuksessa tehdään yhdessä. Osallistujien ja ryhmän tavoitteet huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.
Leirikoulut tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Oppiminen ja ihmisenä kehittyminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti tekemällä ja kokemalla innostavassa ympäristössä. Pajassa perehdytään nuorisokeskusten tapaan toteuttaa leirikoulu. Seikkailu- ja ympäristökasvatukselliset menetelmät ovat arkea leirikoulutoiminnassamme. Yksilöt ja ryhmät huomioidaan toiminnassa. Nuorisokeskusten yhteiset arvot, nuorisokeskusten pedagoginen työote, toimintaympäristömme ja monipuolinen osaaminen auttavat leirikoulun onnistumisessa. Paja on toiminnallinen ja keskusteleva.
EOLOAONTFI

409. Rastipolkujen monet mahdollisuudet

Sanna Keinänen, fysioterapeutti

Rastipolkuideoita eri aiheisiin liittyen. Esimerkiksi matematiikka, ilmaisulliset taidot, luonnontieto, kodinhoito…
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

F TO / TOR / THU 8:00-9:30 (1,5h)


176. Outdoor teaching in Iceland

Heida Drofn Bjarnadottir, Halla Karlsdottir & Tinna Astrun Gretarsdottir,
Sæmundarskoli

How to do outdoor teaching for children ages between 6 and 11 in Iceland? In outdoor teaching, we mainly emphasis on Icelandic, math, biology, history and cooperative games. We use diverse teaching methods and our students can move around while learning. We usually divide them into groups so they learn to work together as a team, trust each other and learn leadership.
EOLOAOEN

117. Kieliseikkailu – utefinska för svenskspråkiga elever

Markku Hukari, Ungdomscentra Villa Elba / Karleby naturskola

Finska som främmande språk – utefinska i nybörjarundervisningen. I verkstaden berättar vi om våra erfarenheter av att hålla utefinska för svenskspråkiga elever i Pedersöre kommun inom projektet Kieliseikkailu. Problemet är att eleverna har dålig motivation att lära sig språket. För att påverka elevernas attityder så har vi inom projektet ”Kieliseikkailu” i samarbete planerat och dragit flera utedagar under ett år för samtliga femteklassister. I verkstaden prövar vi också på olika aktiviteter som ingått i dagarna och diskuterar.
LOAOSV (FI) (EN)

179. En djupdykning i sötvatten 2 – aktiviteter och lekar på stranden

Maria Svens, Natur och Miljö rf & Freshabit LIFE IP

Här får du ta del av nya och upcyclade aktiviteter som anknyter till ekologin i sjöar och åar. Vi testar själva aktiviterna samt utvecklar och anpassar dem tillsammans så att du kan använda dem med in egen målgrupp. Verkstaden baserar sig på Natur och Miljös undervisningsmaterial för naturskoldagar, En djupdykning i sötvatten (åk 5-9), sammanställt inom projektet Freshabit Life IP.
Suomenkieliset osallistujat ovat tervetulleita omalla äidinkielellään, vaikka työpaja on pääosin ruotsiksi. Opetusmateriaali löytyy myös suomenkielisenä osoitteessa www.naturochmiljo.fi/freshabit.
LOAOSV (FI)

101. Apuvälineet ihan pihalla!

Päivi Hakkarainen, Joensuun seudun erilaiset oppijat ry

Kuinka tehdä tekstiä metsässä siimeksessä ja lukea kirjoja luonnon lumoissa. Apuvälineet mahdollistavat monenlaisen oppimisen monissa eri ympäristöissä – esimerkiksi luonnon keskellä. Tule työpajaan tutustumaan erilaisiin oppimista tukeviin apuvälineisiin sekä löytämään oma tapasi oppia.
AOAMOFI (EN)

103. Climate Agreement of Schools 2019-2025

Kaija Saramäki, ENO Schoolnet ry

Maailmanlaajuiset koulujen toimet ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Esittelyä ja terveisiä vuosi sitten pidetystä Maailman koululaisten ilmastokokouksesta.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

115. Kestävyystieteen projektikurssi

Paula Ratava, Oulun kaupunki & Oulun yliopisto

Miten nuori saadaan kokemaan kestävät elämäntavat, ilmastonmuutos ja Agenda2030-tavoitteet merkityksellisiksi omassa arjessaan? Kuinka sekä opiskelija että opettaja voivat oppia osallistavalla ja vaikuttavalla tavalla sekä eri oppiaineita yhdistäen? Tutustutaan Oulun lukioissa pilotoituun, projektimuotoiseen ja ratkaisukeskeiseen Kestävyystieteen kurssiin sekä Ilmastonmuutos lukioissa -hankkeeseen. Työpajassa kokeillaan tapaamisten aivoriihiharjoituksia sekä mietitään opiskelijavetoisten projektien aloittamista omassa organisaatiossasi. Saat mukaasi linkkejä materiaaleihin. Kurssia voi soveltaa eri-ikäisille.
AOAMONTFI (SV) (EN)

116. Kestävällä ajattelutavalla muutosta

Stella Aaltonen, NPL-kouluttaja, ympäristökasvattaja

Tule tutkimaan omaa ajattelutapaasi ja muovaamaan ajatteluasi niin, että saat muutoksia aikaan. Pienikin muutos ajattelumallissa voi mullistaa koko elämän.

Työpajassa osallistujat tutustuvat oman ajattelumallinsa luomiin rajoituksiin ja mahdollisuuksiin sekä kehittävät ajattelutapaansa niin että se palvelee mahdollisimman hyvin kulloistakin tilannetta ja tavoitteita. Työpajassa käsitellään ajattelumallien eri tasoja, osa-alueita ja tilannesidonnaisuuksia. Työpaja pohjautuu NLP-metodeihin ja kouluttajan laajaan kokemukseen kestävän kehityksen jalkauttamisesta eri yhteisöissä.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

119. Kosteikot tutuksi

Heli Suurkuukka, Metsähallitus/ Liminganlahden kosteikkokeskus

Mitä kosteikot ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja mitä kosteikon veden alla elää? Toiminnallinen työpaja keskittyy tutkimuksellisempiin menetelmiin sekä kosteikkojen ekologiaa avaaviin leikkeihin ja peleihin. Työpajassa pääsee mm. kokeilemaan yläkouluille suunnattua maksutonta kosteikkopeliä ja saa vinkkejä monialaisen kosteikko-opetuksen toteuttamiseen.
AOFI (EN)

120. Luonnonkosmetiikka-työpaja

Johanna Ahtinen, Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö


TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Ympäristöystävällisen luonnonkosmetiikan valmistaminen on kivaa ja helppoa! Tule kokeilemaan.

Opi tekemään helppoja luonnonkosmetiikkatuotteita hyödyntäen lähiluonnon aineksia. Työpajassa kerätään vuodenajan kasveja, joista valmistetaan voidetta. Sisältää lyhyen luontoretken, alustuksen kosmetiikan valmistamiseen sekä käytännön tekemistä.
LOAOAMONTSTAIKFI

121. Luonnontuotteita pöytään ja bisnekseen

Jaakko Nippala, Suomen 4H-liitto

Tutustutaan luonnontuotteisiin ja luonnontuotealaan. Etsitään lähiluonnosta hyödynnettäviä raaka-aineita niin ravinnoksi, kuin käsitöihin tai kosmetiikkaan. Työpajassa pohditaan luonnontuotteita niin kuluttajan kuin liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Mitä lähiluonnosta löytyi, miten niitä hyödynnetään? Mikä sopii salaattiin, mikä mausteeksi ruokiin. Mistä tehdään saippuaa ja mikä sopii kosmetiikkaan? Tutustutaan esimerkkeihin luonnontuotteista. Työpajassa nautitaan luonnontuote smoothieita ja kehitetään uusia liiketoimintaideoita luonnontuotealan ympärille. Tässä pajassa yhdistyy niin luonnontuoteala kuin yrittäjyyskasvatus. Pajasta saa ideoita molempiin!
AOAMONTFI

122. Luontoa toimintaan – Luontoperustaisista menetelmistä tukea oppimiseen ja jaksamiseen

Mervi Angeria, Lapin AMK

Jumittaako ajatus vai pukkaako palaveria? Haluatko edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä työhyvinvointiasi? Osallistumalla Luontoa toimintaan -työpajaan saat käytännön työkaluja ja ideoita luontoperustaisten menetelmien tavoitteelliseen ja vaikuttavaan hyödyntämiseen. Koe ja inspiroidu luonnon vaikutuksista oppimiseen ja jaksamiseen!

Työpajassa tutustutaan luontoperustaisiin menetelmiin ja luonnon elvyttävyyden tavoitteelliseen ja vaikuttavaan hyödyntämiseen toiminnan ja yhteisön avulla. Työpaja tarjoaa käytännön työkaluja opetus-, kasvatus- ja nuorisotyöhön, joissa on tarpeen tukea esimerkiksi ryhmäytymistä, vuorovaikutusta ja osallisuutta, selkiyttää tavoitteita sekä virkistää ja rauhoittaa.
AOAMONTAIKFI

124. Mehiläishoito ja pölyttäjät puutarhassa

Eeva-Liisa Korpela, Suomen Mehiläishoitajain Liitto

Kuinka paljon pörriäiset vaikuttavat omenapiirakan tai herukkahillopurkin sisältöön? Entä mitä kasveja kannattaa kylvää omalle pihalle, puutarhapalstalle tai vaikkapa parvekelaatikkoon pölyttäjien iloksi? Ja kuinka niitä pölyttäjähotelleja tehdäänkään? Muun muassa näihin kysymyksiin perehdytään mehiläishoito- ja pölytysaiheisessa työpajassa, jossa erityisenä teemana on kotipuutarha.
EOLOAOAMOAIKFI (EN)

132. Näin metsäjooga parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia

Hanna Laukkanen, Jooganohjaaja

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Löydä hyvä olo luonnossa! Metsäjooga on Miia Jokinivan kehittämä joogan muoto, jossa hengitysharjoituksia ja jooga-asanoita eli asentoja tehdään metsässä tai puistossa. Tule mukaan metsäjoogaan ja löydä itsellesi ja ryhmällesi työkaluja rentoutumiseen, rauhoittumiseen ja stressinhallintaan!

Perehdymme hathajoogan perusasanoihin, hengityksen seurantaan ja metsässä rauhoittumiseen. Metsäjooga on Miia Jokinivan kehittämä jooganmuoto, jota kaikki voivat harrastaa. Metsän on tutkimuksissa todettu parantavan ihmisen henkistä ja fyysistä terveyttä. Myös joogalla on samoja ominaisuuksia, joten metsän ja joogan yhdistäminen ja kaksi kertaa parempi asia.
AONTSTFI (EN)

135. Oppitunti metsässä: Betulasta Pinukseen – puut ja puiden kasvu

Suomen Metsäyhdistys, Anne Turunen

Työpajassa osallistuja saa monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia lähimetsään. Esittelyssä on valmis oppituntipaketti, jota voi lähteä syventämään. Teemoja ovat puulajitietous, kansanperinne, puiden iän arviointi, puun rakenne leikin kautta, kasvilajituntemus, puiden kasvu, hiilen sitoutuminen ja varastoituminen puihin. Pohditaan myös miten metsät liittyvät ilmastonmuutokseen metsien kehitystä sekä miksi puita kaadetaan. Työpaja pohjautuu Betulasta Pinukseen – Puut ja puiden kasvu -tehtäväkortteihin, jotka jaetaan työpajan osallistujille.
VKEOLOAOFI

143. Tunteet Hukassa- metsäseikkailun työpaja

Reija Koivu, Suomen Latu Ry

TÄMÄ TYÖPAJA ON TÄYNNÄ!

Tunteet Hukassa -metsäseikkailumme työpaja opettaa erilaisia tunteita ja niiden ymmärtämistä sekä luonnon ja eläinten kunnioittamista leikin ja tarinoiden keinoin ulkona luonnossa. Työpajastamme saa konkreettisia leikkejä, harjoituksia ja työkaluja luonnon hyödyntämiseen tunnetyöskentelyssä ja tunteiden oppimisessa.

Tunteet Hukassa- metsäseikkailun työpaja pohjautuu Suomen Ladun täysin uuteen samannimiseen laajempaan koulutuskokonaisuuteen. Luonto on muuttuva elementti ja työpaja johdattaa sen monipuolisuuteen, värien ja tunteiden äärelle. Metsäseikkailussa “Hukkavanhemmat yrittävät opettaa lapsilleen elämää, sen vaaroja ja tunteiden kirjoa, mutta tunteet ovat hukassa. Metsän eläimillä on hallussaan tunteiden salaisuudet, tunnesymbolit, jotka palauttavat hukassa olevat tunteet ja tasapaino voi palata.” Näin alkaa Tunteet Hukassa- metsäseikkailun tarina, työpajassa on poimintoja metsäseikkailun leikeistä ja harjoituksista ja saat ne konkreettisesti itsellesi käyttöön työpajan jälkeen.
VKEOLOSTFI

145. Turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi ohjaajan toiminnan tukena

Kai Lehtonen, Humak

Työpajan aikana osallistujat oppivat ymmärtämään konkreettisen toiminnan kautta, kuinka turvallisuussuunnitelma ja riskianalyysi tulee täyttää, jotta se palvelee toimintaympäristön turvallista hallintaa käytännön tasolla.
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI

147. Ulkoluokka innostaa oppimaan

Aulikki Laine, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Ulkoluokassa opitaan toiminnallisesti, liikunnallisten tehtävien innostamana. #Ulkoluokka-hankkeessa on luotu Loikkaa ulkoluokkaan -julkaisu sekä upeat lajikortit. Työpajassa esitellään julkaisua ja esimerkkitehtäviä ja leikkejä korttien käytöstä.

Luonto on luokkahuonetta monipuolisempi oppimisympäristö. Se mahdollistaa toiminnalliset, taiteelliset ja tutkimukselliset työtavat. Luonnossa oppilaan on mahdollista hyödyntää monipuolisesti eri aisteja ja omaksua opetettava aines paremmin. Ulkoluokka on lähiluontokohde tai piha, jota käytetään oppimiseen. Koulujen ja esiopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan tietojen sijaan taitoja. Tämä ohjaa toiminnalliseen tekemiseen ja asettaa opettajille haasteen käytännön toiminnan arvostamisesta omassa opetuksessa. Ulkoluokka on myös toimintatapa – säännöllinen ulkoluokkatoiminta lisää liikettä koulupäivään. Ulkona oppiessa oppilas on aktiivinen toimija. Luonnossa liikutaan luonnostaan. Työpajassa esitellään julkaisua ja esimerkkitehtäviä ja leikkejä korttien käytöstä, sekä opitaan itse tekemällä ja kokemalla ulkona luonnossa.
EOLOFI (EN)

149. Ulko-opetusta vuosiluokille 1. -3.

Ulla Myllyniemi, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työpajassa käydään läpi monenlaisia tapoja toteuttaa ulko-opetusta eri oppiaineissa ja eritasoisille oppilaille. Kokeilemme eri menetelmiä ja koettuja ulko-opetustuokioita syventyen tarkemmin ryhmän valitsemaan aiheeseen. Ulko-opetuksessa tärkeintä on hahmottaa, miten muuntaa opetusta toiminnalliseksi, kuinka pitkään eri tehtävät voivat kestää, miten järjestää ryhmät tai parit ja mitä etukäteisvalmisteluja pitää tehdä – vai pitääkö? Ohessa käymme myös pedagogista keskustelua niin omista kokemuksista, eri menetelmistä, opetuksen tuesta kuin niistä esteistäkin, jotka vaikeuttavat ulko-opetusta, sekä mietimme, miten vaikeudet voitaisiin ratkaista ja yhteistyötä lisätä.
EOLOFI (EN)

153. Ympäristövastuullisuutta jätetaiteen avulla

Reeta Rönkkö, Maaseudun sivistysliitto & Anssi Huoponen
Itä-Suomen yliopisto

Työpaja havainnollistaa, miten jätetaidetta voidaan käyttää ympäristökasvatuksen välineenä tapahtumissa ja kouluissa.

Työpaja toteutetaan siten kuin se toteutettaisiin nuorten kanssa. Työpaja tarjoaa aluksi pohjatiedot roskaamisen vaikutuksista ja kierrätyksen tärkeydestä. Sitten luodaan taidetta muoviroskista. Keskustelua laajennetaan siihen, että mitkä tekijät ihmisillä vaikuttavat roskaamiseen ja kierrätykseen. Tarkoituksena on havainnollistaa, mitkä tekijät toimivat ympäristövastuullisen toiminnan esteinä ja miten nämä esteet voidaan ylittää. Työpajassa on mukana Itä-Suomen yliopiston edustaja, joka on tutkinut nuorten ympäristökäyttäytymisen esteitä.
EOLOAOFI (EN)

158. Minä, sinä, hän – Yhdessä metsässä

Eija Pietilä, Suomen nuorisokeskusyhdistys & Elina Kokko, Suomen leirikouluyhdistys

Työpajassa pääset kokeilemaan mitä yhteistoiminnallisuus tarkoittaa käytännössä monipuolisessa luontokasvatuksessa. Harjoituksissa perehdytään metsän moninaisuuteen ja ihmisen vaikutukseen. Pajassa esitellään myös seikkailukasvatusta menetelmänä.
LOAOFI (SV)

170. Ihminen valintojen viidakossa – käyttäytymistaloustieteen oivallukset

Satu Jovero, Suomen ympäristöopisto Sykli

Ihminen tekee päivittäin tuhansia ja taas tuhansia valintoja. Valinnat ratkaisevat sen minkälaista elämää elämme ja minkälaisen jäljen jätämme. Mutta miksi järkevät ihmiset tekevät järjettömältä tuntuvia valintoja? Markkinoinnissa on jo pitkään osattu hyödyntää ihmisten käyttäytymiseen liittyviä tutkimustuloksia. Näistä havainnoista olisi apua myös meille kasvattajille. Yksi käyttäytymistieteen mielenkiintoisimmista konsepteista on nimeltään ”nudge theory” (nudge = suomennettuna ”tuuppaus”). Eli sen sijaan, että pakotettaisiin ihmiset tekemään asioita, valintaolosuhteita muotoilemalla heidät voidaan hienovaraisesti ”tuupata” tekemään parempia valintoja.
LOAOAMONTFI

113. Kaupunkiviljelyä päiväkodissa

Elena Lehtimäki, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus


Tervetuloa kuulemaan, miten toteuttaa vasun mukaista, iloista ja vaikuttavaa ympäristökasvatusta lapsiryhmän kanssa omassa päiväkodissa! Kaupunkiviljelyn avulla oppimisympäristö voidaan laajentaa helposti sisältä ulos päiväkodin pihalle. Työpajassa kerrotaan perustietoa kaupunkiviljelystä ja sen toteuttamismahdollisuuksista erilaisissa päiväkodeissa. Työpajassa esitellään tarinoita, toiminnallisia tehtäviä ja leikkejä, jotka tukevat viljelyn toteutusta ja aiheen monipuolista käsittelyä. Kaikki työpajan ideat löytyvät kaupunkiviljelyn valtakunnalliselta verkkokurssilta, joka on Kierrätyskeskuksen ylläpitämä ja maksullinen. Työpajasta saa ideoita aiheen toteutukseen, vaikka ei olisikaan mukana kurssilla.
VKFI

106. Mobiilioppiminen veden valtakunnassa

Essi Aarnio-Linnanvuori, WWF Suomi,
Freshabit LIFE IP

WWF tarjoaa kouluille kaksi maksutonta, rantaretkille tarkoitettua mobiilioppimateriaalia, Suuri rantaseikkailu alakoulujen ja Vesistömysteeri yläkoulujen käyttöön. Tässä työpajassa pääset kokeilemaan materiaaleja käytännössä ja saat muitakin vinkkejä monialaisen vesistöopetuksen toteuttamiseen. Ohjelma on osa FRESHABIT LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta.
LOAOFI (SV) (EN)

180. Luonto nuoren kasvun ja kotoutumisen tukijana

Ariela Tuikkanen, Timo Salo & maahanmuuttajataustaiset nuoret Avartti-säätiö

Työpajan tavoitteena on kertoa, miten luontoa ja luonnossa liikkumista voidaan käyttää välineenä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen kasvun tukijana
Seikkailukasvatuksen avulla voidaan vaikuttaa lasten ja nuorten itsetunnon vahvistumiseen, onnistumiskokemuksien saavuttamiseen ja omien vahvuuksien löytämiseen. Tällä tavoin vaikutetaan kotoutumiseen, ennaltaehkäistään ulkopuolisuuden kokemista ja radikalisoitumista. Harrastamisen kautta voidaan tukea mm. nuorta hänen odottaessaan turvapaikkapäätöstä. Avartti-ohjelmaa on toteutettu kasvatusmenetelmänä Suomessa yli 20 vuotta. Ohjelman filosofia perustuu seikkailukasvatukseen ja sitä toteutetaan 130 maassa. Suomessa ohjelmaa on käytetty hyvin tuloksin muun muassa maahanmuuttajataustaisten nuorten kotouttamisen tukena jo vuodesta 2001 lähtien. Työpajassa tarjotaan toimintamalleja kuntien, seurakuntien ja järjestöjen nuorisotoimintaan sekä koulujen ja oppilaitosten kerho- ja asuntolatoimintaan.
NTFI

406. Haaksirikko-saari

Vesistötoimintaa non stop-periaatteella. Lue lisää: Muu ohjelma
VKEOLOAOAMONTSTAIKFI (EN)

TO / TOR / THU 10:00-11:30 (1,5h)


164. DirectionMystery-game

Elli Keisteri-Sipilä, LUODE-hanke


DirectionMystery-game

Welcome to work-shop: DirectionMystery! In this work-shop you can learn how create a functional game to your nature nearby! Based on many different themes, this game can be used to training and leisure time activities. In this work-shop we will play this game and after that we can analyze how to apply this game to players own needs. DirectionMystery is a game platform which can be applied easily to the needs of group or to educational goals. This game is suitable to outdoors in nature. The goal of this is to solve different problems in teams. The teams will get good use of co-operational skills and problem solving skills.

In DirectionMystery-game the points of compass will be used as playground-spots. The leader of the game will guide the players from the center of compass. The teams have to leave from their own points to the problem solving point. Then they have to come back at the compass to open the mystery box. DirectionMystery-game is developed by LUODE-project which has been executed with the help of young people.

Suuntamysteeri Suuntamysteeri-työpajassa saat eväitä luoda oman toiminnallisen pelin lähiluontoon! Moneen eri teemaan muokattavaa peliä voit käyttää nuorten kanssa opetustyössä tai vapaa-ajalla.

Työpajassa pelataan Suuntamysteeri-peli ja tämän jälkeen käydään läpi pelin soveltamista työpajalaisten omiin tarpeisiin. Suuntamysteeripeli on pelialusta, jota voit helposti muokata ryhmän ja oppimistavoitteiden mukaiseksi. Suuntamysteeripeliä pelataan ulkona luonnossa. Pelissä on tavoitteena ratkaista erilaisia pulmia joukkueittain. Pelissä joukkueet pääsevät hyödyntämään ryhmätyöskentely- ja ongelmanratkaisutaitojaan.

Suuntamysteerissä hyödynnetään ilmansuuntia pelipaikkoina. Peliä johdetaan kompassin keskeltä ja joukkueet lähtevät aina omalta ilmansuunnalta suorituspaikalle ja palaavat annetun ajan päätyttyä lähtöpaikalle avaamaan mysteerejä. Suuntamysteeri-peli on LUODE-hankkeen kehittämä peli, jonka kehitystyössä nuoret ovat olleet mukana.

TYÖPAJA PIDETÄÄN ENGLANNIKSI, MUTTA MATERIAALIT OVAT KAKSIKIELISIÄ JA VETÄJÄ OSAA SUOMEA!
LOAOAMONTSTAIKEN (FI)