Runda borden / Pyöreät pöydät / Round tables

Pyöreissä pöydissä etsitään yhteistyössä ratkaisuja toivottuihin muutoksiin: tunnistetaan muutoksen esteitä ja ylitetään niitä. Kesto 1,5h

MUUTOKSEEN TARVITAAN JOHDON TUKI #305


TI 17:00-18:30

Miten kunta ja koulu tukevat kestävän kehityksen kasvatuksen toimintamallien käyttöönottoa? Mikä on kasvatuksen rooli yhteiskunnassa ilmastonmuutoksen torjunnassa? Millaista tukea kasvattajat tarvitsevat? 

Kenelle: päättäjät, rehtorit, opettajat, kasvattajat, nuorisotyöntekijät

Fasilitaattori: Tanja Tuulinen

VEDEN VALTAKUNNAN PUOLUSTAJAT #304


KE 9:00-10:30

Tule keskustelemaan suoraan kovimpien asiantuntijoiden kanssa ja kysymään mieltäsi askarruttavia kysymyksiä. Kuinka lähivesien kuntoa voi havainnoida? Voinko viedä koululuokan turvallisesti veden äärelle? Miten simpukat juttelevat? Voimmeko järjestää purotalkoot? Miksi kalateitä rakennetaan?

Kenelle: Sopii kaikille

Fasilitaattori: Viliina Evokari

Ohjelma on osa Freshabit LIFE IP- hankkeen järjestämää teemaa Veden valtakunta

TUTKIVA OPPIMINEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUKSESSA #310


KE 10:45-12:15

Pyöreässä pöydässä keskustellaan koulujen ja tutkimuksen yhtymäkohdista sekä käytännön keinoista, jotka mahdollistavat tutkimuksen mielekkäänä osana oppimista. Tavoitteena on, että tutkimus ja tutkiva ote tukevat oppimista ja kestävään elämäntapaan kasvamista läpäisevästi eri oppiaineissa ja oppimiskokonaisuuksissa. Lisäksi pyöreässä pöydässä keskustellaan poluista ja malleista, joita tutkivan oppimisen ja tutkimusyhteistyön toteuttamiseen on jo kehitetty esimerkiksi SYKEn hankkeissa.

Kenelle: Opettajat, kasvattajat, päiväkotien johtajat, rehtorit, nuorisotyön ja järjestöjen toimijat sekä kuntien kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavat päättäjät.

Fasilitaattori: Riikka Paloniemi, Suomen ympäristökeskus

YHTEISÖLLISTÄ, ELÄMYKSELLISTÄ OPPIMISTA NUORISOALAN JA KOULUN YHTEISTYÖNÄ #306


KE 10:45-12:15

Rohkaistaan kouluja tekemään yhteistyötä nuorisotyön sekä nuoriso- ja liikunta-alan järjestöjen kanssa koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen ja yhteisöllisen oppimisen kehittämisessä, vahvistetaan opettajien ja oppilaiden luontosuhdetta sekä rohkaistaan autenttisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen.

Kenelle: Peruskoulun opettajat (ylä- ja alakoulu), nuorisotyöntekijät, opetustoimen ja nuorisoalan kehittämistehtävissä toimivat henkilöt, liikunta- ja nuorisoalan järjestöjen edustajat, joita kiinnostaa oppimisympäristöjen kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Fasilitaattori: Tero Lämsä, Humanistinen Ammattikorkeakoulu

KEKE-KASVATUKSEN ESTEET JA KÄYTÄNNÖN RATKAISUT KOULUISSA  #302


KE 15:45-17:15

Miksi kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kestävän kehityksen kasvatusta on kouluissa monesti niin vaikeaa toteuttaa? Mikä toimisi apuna koulun toimintakulttuurin muutokseen niin, että kestävän kehityksen kasvatukseen löydettäisiin sekä yhteistä tahtoa, aikaa että resursseja? 

Kenelle: Peruskoulujen ja lukioiden opettajat, rehtorit ja muu henkilökunta, alan tutkijat ja muut aiheen parissa työskentelevät.

Fasilitaattorit: Niina Mykrä, LYKE-verkosto & Ilmoitetaan myöhemmin, Fee Suomi

SÄÄNNÖLLINEN ULKO-OPETUS TYÖVÄLINEENÄ KOULUMAAILMASSA #314


KE 17:30-19:00

Mitä tarvitaan jatkuvan ulko-opetuksen motivaation ylläpitoon? Kuinka tukea kasvattajia käyttämään ulko-opetusta aktiivisesti yhtenä työtapanaan? Kuinka muuttaa koulukulttuuriamme liikkuvammaksi ja toiminnallisemmaksi? Samalla löydämme keinoja tukea koulujen kestävän kehityksen työtä mm. lasten luontosuhteen vahvistamisen ja toimintaan osallistamisen kautta. Miten koulujen ja päiväkotien pihoja ja lähiympäristöjä tulisi kehittää vastaamaan ulkona oppimisen tarpeita?

Kenelle: Ulkona oppimisesta, seikkailukasvatuksesta ja liikkumisesta kiinnostuneet luokanopettajat, esi- ja alkuopettajat, varhaiskasvattajat. 

Fasilitaattorit: Sanna Jahkola & muita Ulko-opeja, Ulko-opet ry

TUTKIJAT ULOS KAMMIOISTAAN! #309


KE 17:30-19:00

Pyöreän pöydän äärelle toivotaan ympäristö- ja seikkailukasvatuksellisesta tutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä tai sellaisiksi aikovia. Pöydän toteutustapa on työpajamuotoinen. Keskusteltavina ja työstettävinä voivat olla tutkimusideat ja -suunnitelmat, meneillään olevat prosessit ja projektit, tai tutkimukselliset havainnot, löydökset ja tulokset. Tutkimusaiheet voivat kiinnittyä esimerkiksi luonto-oppimisympäristöihin ja luontoon liittyviin oppimiskokemuksiin, ulkona oppimiseen, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin, kestävyyskasvatukseen sekä muutoin elämys- ja seikkailupedagogisiin ja ympäristökasvatuksen teemoihin. Keskustelua nivovana punaisena lankana voidaan nähdä päivien pääteeman mukaisesti muutos: tutkimus on avain muutokseen ja voima muutoksen aikaansaamiseen.

Kenelle: Kaikille ympäristökasvatuksesta ja seikkailukasvatuksesta ja muille tapahtuman teemoista tutkimustyötä tekeville.

Fasilitaattorit: Maarit Marttila, Raija Erkkilä, Anita Saaranen-Kauppinen

REFLEKTOINTI- JA RYHMÄYTYSHARJOITTEIDEN IDEARIIHI #308


TO 8:00-9:30

Tuntuuko ohjaajan työkalupakkisi tunkkaiselta ja tylsältä? Tai pursuaako se ideioita, joita haluat jakaa? Kaipaatko ihan tuoreita ideoita tai tuttuja harjoitteita uudella twistillä? Tule reflektio- ja ryhmäytysharjoitteiden ajatustenvaihtotoriin, jossa osallistujat pääsevät fasilitoidusti jakamaan ammattitaitoaan, kokemuksiaan ja kehittelemään yhdessä jotain täysin uutta. Reflektointi- ja ryhmäytysharjoitteet ovat hyvin tärkeä osa työkalupakkia paitsi seikkailukasvattajille myös kaikille ryhmien parissa työskenteleville. Muutos vaatii rohkeutta niin yksilöiltä kuin ryhmältäkin. Pitää uskaltautua mukavuusalueen ulkopuolelle, oppia uutta ja nähdä asioita uusin silmin. Kaikki tämä edellyttää hyvää ryhmäytymistä (eli yhteistyötaitoja ja luottamusta ryhmässä) sekä taitavaa reflektointiprosessia, jossa yhteisessä prosessissa opitut ja tärkeäksi koetut asiat jäsentyvät osallistujille. Pyöreässä pöydässä hiomme näitä muutosagentin taitojamme ja saamme kaikki uusia ryhmäytys- ja reflektointityökaluja. 

Kenelle: Kaikki ryhmien kanssa toimivat.

Fasilitaattori: ilmoitetaan myöhemmin

MINDSCAPE + LANDSCAPE = LEARNSCAPE #315

-FULL BOOKED!-
-TÄYTEEN VARATTU!-

THU 10:00-11:30

Learning about landscape and biodiversity for sustainability through outdoor education – two sides on the same coin”. How to connect and integrate these perspectives in education and learning for sustainability in practice? 

Fasilitators: Gaye Amus & Anders Szczepanski

UTOMHURVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGA PÅ SVENSKA I FINLAND #316Samarbete mellan olika aktörer, verksamhet för olika åldrar, ålderskategorisering, vad säger läroplanen?

Fasilitators: Eva-Lotta Backman, Skogsmulleutbildare och vidmarksguide