Pyöreät pöydät

Koko tapahtuman ohjelma toteutetaan ONLINE / Hela programmet implementeras ONLINE / The entire program is implemented ONLINE


A TI / TIS / TUE 15:00 -16:30

Pyöreä pöytä: Muutokseen tarvitaan johdon tuki FI #305

Miten kunta ja koulu tukevat kestävän kehityksen kasvatuksen toimintamallien käyttöönottoa? Mikä on kasvatuksen rooli yhteiskunnassa ilmastonmuutoksen torjunnassa? Millaista tukea kasvattajat tarvitsevat?

Kenelle: päättäjät, rehtorit, opettajat, kasvattajat, nuorisotyöntekijät

Fasilitaattori: Tanja Tuulinen

A TI / TIS / TUE 15:00 -16:30

Round table: Learning for Life – outdoor learning at school supporting well-being and growth of pupils #317 EN

Outdoor learning at school should not be seen as a short visit outdoors but as a long-term process and a holistic framework for learning. In the beginning of the session we share practical examples on how we have applied outdoor learning in Finnish schools as a method of learning and teaching all school subjects and building physically, socially and mentally safe learning environment. We invite teachers and outdoor education professionals to join our round table and share their ideas, methods and good practices of making use of nature and other outdoor learning enviroments to support holistic learning end well-being of pupils. Goal of the discussion is to share experiences, build mutual understanding and increase the variety of our methods of learning outdoors.

Fasilitators: Tero Lämsä and Ulla Myllyniemi

C KE / ONS / WED 10:45 -12:15

Pyöreä pöytä: Tutkiva oppiminen kestävän kehityksen kasvatuksessa #310 FI

Keskustellaan koulujen ja tutkimuksen yhtymäkohdista sekä käytännön keinoista, jotka mahdollistavat tutkimuksen mielekkäänä osana oppimista. Tavoitteena on, että tutkimus ja tutkiva ote tukevat oppimista ja kestävään elämäntapaan kasvamista läpäisevästi eri oppiaineissa ja oppimiskokonaisuuksissa. Miten suurta pitkittäistutkimuksen tapaan kouluihin kertyvää datamassaa voitaisiin hyödyntää aidosti tutkimuksessa?

Kenelle: Opettajat, kasvattajat, päiväkotien johtajat, rehtorit, nuorisotyön ja järjestöjen toimijat sekä kuntien kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavat päättäjät.

Fasilitaattori: Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ja Suomen ympäristökeskus SYKE

C KE / ONS / WED 10:45 -12:15

Pyöreä pöytä: Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä nuorisotyön ja koulun yhteistyöllä FI

Pöydässä nostetaan esiin innostavia esimerkkejä koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä. Pyrimme yhdessä löytämään keinoja, jotka rohkaisevat yhä useampia kouluja tekemään yhteistyötä paikallisten lapsi- ja nuorisotyötä tekevien tahojen (kunta ja järjestöt) kanssa hyvinvoivan ja turvallisen yhteisön rakentamisessa. Kehitellään yhdessä uusia tutkimusretkiä ja oppimisseikkailuja lähiympäristöön!

Fasilitaattori: Tero Lämsä, Humanistinen Ammattikorkeakoulu

D1 KE / ONS / WED 15:45 -17:15

Pyöreä pöytä: KeKe-kasvatuksen esteet ja käytännön ratkaisut kouluissa / Hindren för och praktiska lösningar till hållbar utvecklingsfostran i skolorna #302 FI & SV

Miksi kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä kestävän kehityksen kasvatusta on kouluissa monesti niin vaikeaa toteuttaa? Mikä toimisi apuna koulun toimintakulttuurin muutokseen niin, että kestävän kehityksen kasvatukseen löydettäisiin sekä yhteistä tahtoa, aikaa että resursseja?

Kenelle: Peruskoulujen ja lukioiden opettajat, rehtorit ja muu henkilökunta, alan tutkijat ja muut aiheen parissa työskentelevät.

Varför är det ofta så svårt att förverkliga helhetsinriktad och långsiktig fostran till hållbar utveckling i skolorna? Vad skulle hjälpa till att förändra skolans verksamhetskultur så att man kunde hitta en gemensam vilja samt tid och resurser för fostran till hållbar utveckling?

För vem: Grundskole- och gymnasielärare, rektorer och övrig personal, forskare inom branschen samt andra som arbetar med ämnet.

Fasilitaattorit / Facilitatorer: Niina Mykrä, LYKE-verkosto & Monika Salmivalli, FEE Suomi

E KE / ONS / WED 17:30 -19:00

Pyöreä pöytä: Säännöllinen ulko-opetus työvälineenä koulumaailmassa #314 FI

Mitä tarvitaan jatkuvan ulko-opetuksen motivaation ylläpitoon? Kuinka tukea kasvattajia käyttämään ulko-opetusta aktiivisesti yhtenä työtapanaan? Kuinka muuttaa koulukulttuuriamme liikkuvammaksi ja toiminnallisemmaksi? Samalla löydämme keinoja tukea koulujen kestävän kehityksen työtä mm. lasten luontosuhteen vahvistamisen ja toimintaan osallistamisen kautta. Miten koulujen ja päiväkotien pihoja ja lähiympäristöjä tulisi kehittää vastaamaan ulkona oppimisen tarpeita?

Kenelle: Ulkona oppimisesta, seikkailukasvatuksesta ja liikkumisesta kiinnostuneet luokanopettajat, esi- ja alkuopettajat, varhaiskasvattajat.

Fasilitaattorit: Sanna Jahkola & muita Ulko-opeja, Ulko-opet ry

E KE / ONS / WED 17:30 -19:00

Pyöreä pöytä: Tutkijat ulos! #309 FI (EN)

Pyöreän pöydän äärelle toivotaan ympäristö- ja seikkailukasvatuksellisesta tutkimuksesta kiinnostuneita tutkijoita ja opinnäytetöiden tekijöitä tai sellaisiksi aikovia. Pöydän toteutustapa on työpajamuotoinen. Keskusteltavina ja työstettävinä voivat olla tutkimusideat ja -suunnitelmat, meneillään olevat prosessit ja projektit, tai tutkimukselliset havainnot, löydökset ja tulokset. Tutkimusaiheet voivat kiinnittyä esimerkiksi luonto-oppimisympäristöihin ja luontoon liittyviin oppimiskokemuksiin, ulkona oppimiseen, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin, kestävyyskasvatukseen sekä muutoin elämys- ja seikkailupedagogisiin ja ympäristökasvatuksen teemoihin. Keskustelua nivovana punaisena lankana voidaan nähdä päivien pääteeman mukaisesti muutos: tutkimus on avain muutokseen ja voima muutoksen aikaansaamiseen.

Kenelle: Kaikille ympäristökasvatuksesta ja seikkailukasvatuksesta ja muille tapahtuman teemoista tutkimustyötä tekeville.

Fasilitaattorit: Maarit Marttila, Raija Erkkilä, Anita Saaranen-Kauppinen

F TO / TOR / THU 8:00-9:30

Pyöreä pöytä: Reflektointi- ja ryhmäytysharjoitteiden ideariihi #308 FI

Tuntuuko ohjaajan työkalupakkisi tunkkaiselta ja tylsältä? Tai pursuaako se ideioita, joita haluat jakaa? Kaipaatko ihan tuoreita ideoita tai tuttuja harjoitteita uudella twistillä? Tule reflektio- ja ryhmäytysharjoitteiden ajatustenvaihtotoriin, jossa osallistujat pääsevät fasilitoidusti jakamaan ammattitaitoaan, kokemuksiaan ja kehittelemään yhdessä jotain täysin uutta. Reflektointi- ja ryhmäytysharjoitteet ovat hyvin tärkeä osa työkalupakkia paitsi seikkailukasvattajille myös kaikille ryhmien parissa työskenteleville. Muutos vaatii rohkeutta niin yksilöiltä kuin ryhmältäkin. Pitää uskaltautua mukavuusalueen ulkopuolelle, oppia uutta ja nähdä asioita uusin silmin. Kaikki tämä edellyttää hyvää ryhmäytymistä (eli yhteistyötaitoja ja luottamusta ryhmässä) sekä taitavaa reflektointiprosessia, jossa yhteisessä prosessissa opitut ja tärkeäksi koetut asiat jäsentyvät osallistujille. Pyöreässä pöydässä hiomme näitä muutosagentin taitojamme ja saamme kaikki uusia ryhmäytys- ja reflektointityökaluja.

Kenelle: Kaikki ryhmien kanssa toimivat.

Fasilitaattori: Tanja Liimatainen, Rautavaaran Metsäkartano

F TO / TOR / THU 8:00-9:30

Pyöreä pöytä: Muutoksen suuntaaminen tehdään yhdessä #312 FI

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet on integroitu osaksi Metsähallituksen toimintaa. Mitä kuuluu ihmisten, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävään toimintaan?

Fasilitaattori: Kristiina Vuopala ja Laura Halvari, Tiedekeskus Pilke, Metsähallitus

TO / TOR / THU 10:00-11:30

Round table: MINDSCAPE + LANDSCAPE = LEARNSCAPE #315 EN

Learning about landscape and biodiversity for sustainability through outdoor education – two sides on the same coin. How to connect and integrate these perspectives in education and learning for sustainability in practice?

Fasilitators: Gaye Amus & Anders Szczepanski

TO / TOR / THU 10:00-11:30

Runda bordet: Utomhusverksamhet för barn och unga på svenska i Finland #316 SV

Samarbete mellan olika aktörer, verksamhet för olika åldrar, ålderskategorisering, vad säger läroplanen?

Fasilitators: Eva-Lotta Backman, Skogsmulleutbildare och vidmarksguide