PUHEENVUOROT / FÖRELÄSNINGAR / LECTURES

Päivitetty/Updated 20.11.2019

Puheenvuorot I: Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä (LUODE-hanke)

Ti 17:00-18:30

PAHOINVOINTIA LUONNOSTA? #16
Eemeli Hakoköngäs
Helsingin yliopisto

Löytyykö luonnosta vastaus kaikkiin ongelmiin, vai voiko luonnon hyvinvointivaikutusten korostamisella olla myös varjopuolia? Puheenvuoro tarkastelee aihetta erityisesti ns. onnellisuusturismin näkökulmasta.
OSUUKO SEIKKAILUKASVATUS MAALIIN? #41
Paavo Heinonen
Suomen Urheiluopisto Vierumäki

Miten yläkoulut pystyvät vastaamaan laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien asettamiin tavoitteisiin?
TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAITOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖT #39
Tuija Oikarinen
LUT-yliopisto

Puheenvuorossa pohditaan, kuinka tulevaisuuden työelämätaitoja voi oppia eri pedagogiikkoja yhdistellen. Käsitellyt pedagogiikat ovat seikkailu-, taide-, ja yrittäjyyspedagogiikka. Puheenvuorossa esitellään Kirppu, pelillinen työväline, jonka antaa ideoita ohjaustyöhön tulevaisuuden työelämätaitojen kokemukselliseen oppimiseen.
MERKITYKSELLISYYS TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAITONA #42
Suvi Jonna Martikainen
LUT Lahti

Työn kokeminen aidosti merkitykselliseksi on tulevaisuuden työelämän avaintaitoja. Puheenvuorossa esitellään nuorten käsityksiä merkityksellisestä työstä sekä pohditaan merkityksellisen työn kokemuksen rakentumista tutkimukseen perustuen. Kuinka merkityksellisyyden kokemusta voisi ajatella työelämätaitona, jota voi harjoittaa ja opetella siinä missä muitakin taitoja?

Puheenvuorot II: Veden valtakunnassa tapahtuu (Freshabit LIFE IP)

Ti 17:00-18:30

MITÄ TAPAHTUU VEDEN VALTAKUNNAN SUURIMMASSA VESIENSUOJELUHANKKEESSA? #43
Viliina Evokari
Metsähallitus luontopalvelut

SISÄVESIEN PINNANALAINEN MAAILMA #44
Jari Ilmonen
Metsähallitus luontopalvelut

RAAKKUJEN LEMMENLOMA KYLPYLÄSSÄ #45
Jouni Taskinen
Jyväskylän yliopisto

TAIMENEN TYÖ TYSSÄÄ NOUSUESTEESEEN #46
Puhuja ilmoitetaan myöhemmin

Puheenvuorot III: Muuttuva koulumaailma

Ke 9:00-10:30

KOULUN MAHDOLLISUUDET TOIMIA EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN EDISTÄJÄNÄ #11
Niina Mykrä
Tampereen yliopisto
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto

Muutos kohti ekologista kestävyyttä koulussa
UUDISTAVA OPPIMINEN – UUDISTAVA OPPILAITOS #12
Erkka Laininen
OKKA-säätiö

Kestävä tulevaisuus edellyttää vaihtoehdon löytämistä nykyiselle kasvuun ja kulutukseen perustuvalle edistyksen ihanteelle. Tarvitsemme oppimista, joka uudistaa maailmansuhdettamme ja oppilaitoksia, jotka muuttavat yhteiskuntaa.
ULOS MAAILMAAN; OPPILASAKTIVISMI ILMASTOKASVATUKSEN MENETELMÄNÄ IHAN TAVALLISESSA YLÄKOULUSSA #23
Sanni Virtanen
Ruusuvuoren koulu

Ilmastokriisi ravistelee koko maailmaa, myös koulua ja oppimista eikä tästä muuttumatta selvitä. Muutos voidaan nähdä myös positiivisena; ilmastokriisi kutsuu meitä pohtimaan uudestaan arvoja, koulun roolia ja oppimisen mielekkyyttä. Se on mahdollisuus lähteä rakentamaan parempaa koulua ja oppimista.
YHTEISTYÖ, AIDOT OPPIMISYMPÄRISTÖT JA YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN HYVINVOINNIN RAKENTAJINA #15
Tero Lämsä
Humanistinen ammattikorkeakoulu

Puheenvuoro käsittelee yhteisöllistä ja kokemuksellista oppimista, autenttisia oppimisympäristöjä sekä koulun ja koulua ympäröivän yhteiskunnan, (nuorisoalan) järjestöjen ja luonnon hyödyntämistä oppimisympäristöinä.

Puheenvuorot IV: Hyvinvointia luonnossa seikkaillen

Ke 9:00-10:30

HELMIÄ VIDEOLLA – KOKEMUKSIA TYTTÖ OLET HELMI! -KEHITTÄMISHANKKEESTA #24
Niina Hakala
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

Kun teini-ikäisen tytön mieli särkyy, on toimiva suhde äitiin on tärkeää. Tyttö olet helmi! -kehittämishankkeessa tytön ja äidin suhdetta vahvistetaan yhdistämällä toiminnalliset menetelmät videoreflektiiviseen menetelmään.
PSYKOTERAPIA YHDESSÄ SEIKKAILLEN #25
Miia Riihimäki & Kaisa Pietilä
Outward Bound Finland

Puheenvuoro pohjautuu keväällä 2019 tehtyyn pilottihankkeeseen, jossa kehitettiin ja tutkittiin seikkailuterapiaa. Toteutuksen tavoitteena oli sosiaalisten pelkojen hoito. Seikkailuterapiassa yhdistettiin seikkailukasvatuksen ja kognitiivisen psykoterapian menetelmiä viiden päivän vaelluksen aikana.
MYÖTÄTUULTA OMAN ELÄMÄN MUUTOKSEEN – CASE MERIHEIMO – NUORTEN OMA VÄYLÄ! -HANKE #26
Heini Kaasalainen
Y-säätiö

Tarina siitä, kuinka merestä, ahtaista tiloista, muuttuvista olosuhteista ja vieraista ihmisistä rakennetaan unohtumattomia kokemuksia, oma heimo ja alusta oman elämän muutokselle. Monelle Meriheimo-purjehdus on käänteentekevä kokemus tai uuden alku. Puheenvuorossa avataan sitä, kuinka tämä kokemus rakentuu ja mitkä elementit sail training -menetelmässä edesauttavat kokemuksen syntymistä.
MIKSI KOKEMUKSET OVAT NIIN MERKITYKSELLISIÄ? #40
Arto Tiihonen
Outward Bound Finland ry

Kokemuksellisen oppimisen menetelmin pyritään osallistujien vahvistamiseen ja ohjaajien toimintatapojen muutokseen.

Puheenvuorot V: Uudet oppimisympäristöt

Ke 10:45-12:15

LAJITTELUTAITOJA JA YMPÄRISTÖKASVATUSTA – YHDELTÄ LUUKULTA #13
Kaisa Halme
Suomen Kiertovoima ry KIVO

Tieto lisää ymmärrystä ja motivaatiota jätteiden vähentämiseen sekä lajitteluun. Suomen Kiertovoima ry KIVOn 31 jäsenellä on tarjolla ympäristökasvatusta tarjolla eri ikäisille ja eri kohderyhmille maksutta kaikkialla Suomessa.
SUKUPOLVET YHDISTÄVÄ TOIMINTA #14
Anne Siltavirta
KOTOKERO

Puheenvuorossa kerrotaan siitä, miten Oulussa on lähdetty kokeilemaan yhteistyötä koulujen ja palvelukodin kanssa, millaisia toimintoja lapset ja vanhukset ovat yhdessä tehneet ja millaisia vaikutuksia yhteistyöllä on ollut. Luonnossa olemme yhtä arvokkaita. www.kotokero.fi
YHTEISÖLLINEN KAUPUNKIVILJELMÄ KOKO KAUPUNGINOSAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ #20
Annakaisa Partanen
Luokanopettaja & aineenopettaja (ET)

Itä-Helsingin Roihuvuoressa perustettiin alakoululle koulupuutarha osaksi kaupunginosan yhteisöviljelmää. Puheenvuorossa esitellään, miten projekti polkaistiin käyntiin kodin, koulun ja kaupunginosan yhteistyönä keväällä 2017, miten puutarhatoiminta on muovautunut vuosien varrella, minkälaisia oppimisen ja paikallisen yhteistyön mahdollisuuksia puutarha kävijöilleen tarjoaa ja miten Roihuvuoren mallia voidaan soveltaa muualla.
GEOPARK-ALUEET YMPÄRISTÖKASVATUKSEN TOIMINTAKENTTÄNÄ #21
Päivi Tommola
Salpausselkä Geopark & Lahden ammattikorkeakoulu

Salpausselkä Geopark ympäristökasvatusta kehittämässä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vahvasti mukana Geopark-konseptissa.

Lectures VI: OUTdoorlearnign!

Ke 14:00-15:30

OUTDOOR LEARNING IN FINNISH AND TURKISH CONTEXT #27
Gaye Amus
Learning In Nature Ltd

A country with 4 seasons, temperature that goes down to -40 degrees, where people do ice-fishing and children go to forests. This is…Turkey. Welcoming you to the journey of inspirations Finland gave on outdoor learning &hope for change.
REFLECT – RETHINK AND REFORM #28
Anders Szcepanski
Linköping University

Go out teach and learn on scientific basis and proven experience, what is the change – similarities and differences if we compare outdoor education with the traditional classroom context in teaching and learning.
SCIENCE EDUCATION OUTDOORS – HOW DO PRIMARY SCHOOL TEACHERS DESCRIBE IT? #29
Ann-Catherine Henriksson
Åbo Akademi

What does the teacher tell you when he or she describes science teaching outdoors? Does the teacher describe how the students investigate plants, birds and insects or is it about water surveys, lost rainwear or a packed time-schedule? The presentation describes research results where class teachers describe their experiences and also their perceived challenges when it comes to teaching outdoors. The presentation also includes a summary of other researchers’ thoughts on what is characteristic of a good outdoor education.

Föreläsnigar VII: UTomhus pedagogik!

Ke 14:00-15:30

OMGIVNINGSLÄRA UTOMHUS- HUR TÄNKER KLASSLÄRARE? #29
Ann-Catherine Henriksson
Åbo Akademi

Vad är det läraren berättar om då han eller hon beskriver undervisningen utomhus inom läroämnet omgivningslära? Beskriver läraren hur eleverna undersöker växter, fåglar och småkryp eller handlar det om vattenundersökningar, borttappade regnkläder eller ett späckat schema? I presentationen beskrivs forskningsresultat där klasslärare har fått beskriva sina erfarenheter och också sina upplevda utmaningar då det handlar om undervisning utomhus. I presentationen ingår också en sammanställning av olika forskares tankar kring vad som är kännetecknande för en bra utomhusundervisning.
Kommer senare…

Puheenvuorot VIII: Ulos luontoon

Ke 15:45-17:15

LUONTOKOSKETUKSEN VAIKUTUS LASTEN JA NUORTEN TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN #18
Riikka Puhakka
Helsingin yliopisto, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Luennossa tarkastellaan, miten kosketus luontoon vaikuttaa lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin. Yhteiskunnan kaupungistuessa immuunijärjestelmän vakavat häiriöt kuten allergiat, astma ja tyypin 1 diabetes ovat lisääntyneet nopeasti. Keskeinen syy tähän on hygieniatason nousu ja ympäristön biologisen monimuotoisuuden kaventuminen, mikä on vähentänyt immuunijärjestelmän luonnollista kehitystä edistävää altistusta mikrobeille.
MULTAA JA MUKULOITA – RUUAN JA RAVINTEIDEN KIERTO VARHAISKASVATUKSEN OPETUKSESSA #19
Jenni Tuokko
Sateenkaari Koto ry

Mitä kaikkea voikaan tarkoittaa kiertotalous päiväkodin arjessa? Entä mitä kompostimadot voivat opettaa meille? Tule innostumaan ja hankkimaan ideoita ympäristökasvatuksen kehittämiseksi teemoista ruuan arvostus ja alkuperä, viljely, kierrätys ja hyönteisten merkitys kiertotaloudessa. Tuloksia Opetushallituksen rahoittamasta Multaa ja Mukuloita-hankkeesta.
KYY YMPÄRISTÖKASVATTAJAN NÄKÖKULMASTA #34
Toni Beckman

Kotimaisiin käärmeisiin syventävä perehdytys elävillä yksilöillä (kyy, rantakäärme, kangaskäärme), tietopaketti kyykäärmeestä sen perspektiivistä tarkastellen. Lisäksi perehdytys maastossa tapahtuvan myrkytyspureman ensiapuun.
KASVILAJINTUNNISTUS, BIODIVERSITEETTIKASVATUS JA ULKONAOPPIMINEN #22
Arja Kaasinen
Helsingin yliopisto

Kasvilajintunnistustaidot ovat puhuttaneet ihmisiä vuosikymmenien aikana puoleen jos toiseenkin. Osa pitää lajintunnistusta turhana ja ahdistavana ja erityisesti kasvien keräämistä oppilaiden kiusaamisena. Lajintunnistuksella on kuitenkin tärkeä tehtävä luontosuhteen edistämisessä. On aika karistaa harteilta menneisyyden taakat ja tuoda uutta lajintunnistustaidot tälle vuosituhannelle.

Puheenvuorot IX: Ulos metsään!

Ke 15:45-17:15

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET METSIEN TERVEYTEEN JA RIISTAKANTOIHIN – KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ JA TUTKIMUSTA #30
Markus Melin
Luonnonvarakeskus, Tutkijatohtori

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat voimakkaita pohjoisissa metsissä. Vanhat lajit kokevat muutoksia ja uusia on oven takana. Mm. tutkimustuloksia riistalajien ja metsätuhojen osalta.
ILMASTOVIISAS METSÄTALOUS #31

Metsähallitus

Mitä ovat Ilmastoviisas Metsätalous -hankkeen tarjoamat keinot valtion metsien hoidon kehittämiseksi ilmastonmuutosta ehkäisevään suuntaan?
NUORTEN METSÄSUHDE JA VASTUULLINEN KULUTTAJUUS SEKÄ ERI TAHOJEN ROOLI NÄIDEN VAHVISTAMISESSA – TUOREITA TUTKIMUSTULOKSIA YHTEISKUNNALLISEEN VAIKUTTAMISEEN #32
Katja Lähtinen
Luonnonvarakeskus

Puheenvuorossa esitellään uutta tutkimustietoa siitä, millainen on Suomessa asuvien nuorten metsäsuhde ja mitkä seikat vaikuttavat sen kehittymiseen. Lisäksi luodataan keinoja nuorten metsäsuhteen vahvistamiseen.